ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 3 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 1. เรียนฟิสิกส์ไม่ยากอย่างที่คิด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 3 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 1. เรียนฟิสิกส์ไม่ยากอย่างที่คิด

VCD01059A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 3 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 1. เรียนฟิสิกส์ไม่ยากอย่างที่คิด

16 86

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2020 ผู้ชม 86

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ อาจารย์ทองดี แย้มสรวล ครูแห่งชาติปี 2544 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในการเรียนการสอนของอาจารย์จะใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนเป็นหลักเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกๆ คน สาธิตการเรียนรู้ทำความเข้าใจกับวิชานั้นๆ ก่อนที่จะเรียนทฤษฎี เป็นการมุ่งเน้นการทดลองในเชิงประจักษ์ เช่น การเคลื่อนที่วงกลมในแนวโค้ง ความแรงที่ศูนย์กลาง

เวลา : 52 นาที

คำสำคัญ : แหล่งการเรียนรู้ ครูฟิสิกส์ ครูต้นแบบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1878&code_db=61008