ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 2 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) 3. เรียนดนตรีสบาย สไตล์ อ.สวัสดิ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 2 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) 3. เรียนดนตรีสบาย สไตล์ อ.สวัสดิ์

VCD01058A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 2 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) 3. เรียนดนตรีสบาย สไตล์ อ.สวัสดิ์

14 129

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2020 ผู้ชม 129

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ คุณครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ ครูต้นแบบวิชาดนตรี ครูแห่งชาติปี 2543 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวัดเชียงราย เป็นผู้คิดประดิษฐอุปกรณ์การเรียนการสอนพื้นฐานทางด้านดนตรีโดยใช้ท่อพีวีซีแทนเครื่องดนตรีประเภทใช้ลมเป่า โดยประดิษฐขลุ่ยลักษณะต่างๆที่ใช้เป่าเลียนเสียงนกหลากหลายชนิด เช่น นกกางเขน นกโพระดก นกเหยี่ยว นกกวัก ฯลฯ สิ่งประดิษฐเหล่านี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้อบรมเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อให้มีทักษะการเรียนรู้ นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่และการบูรณาการการเรียนการสอนทางด้านวิชาดนตรี

เวลา : 54 นาที

คำสำคัญ : แหล่งการเรียนรู้ ครูดนตรี ครูต้นแบบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1873&code_db=61008