ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 2 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) 2. มนูญ ครูศิลปะนอกตำรา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 2 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) 2. มนูญ ครูศิลปะนอกตำรา

VCD01057A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 2 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) 2. มนูญ ครูศิลปะนอกตำรา

16 129

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2020 ผู้ชม 129

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ อาจารย์มนูญ คล้อยวงศ์ ครูต้นแบบวิชาศิลปกรรม ปี 2544 โรงเรียนวัดประเสิรฐราษฎ์รังสรรค์วิทยา จังหวัดราชบุรี การเรียนการสอนโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ใช้จินตนาการของเด็กเอง เพราะงานศิลปะเป็นงานที่กว้างมาก เช่น การจัดหาสิ่งวัสดุรอบๆข้างมาสร้างสรรค์ชิ้นงาน การนำไฟแช็คที่เลิกใช้แล้วมาประดิษฐเป็นมอเตอร์ไซค์ การเขียนตัวอักษร การสร้างงานเส้นสีอิสระ การนำถุงพาสติกที่ใช้แล้วมาสร้างงานในรูปของศิลปะ เช่น ผีเสื้อ แมลงปอ

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : ครูศิลปะ แหล่งการเรียนรู้ ครูต้นแบบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1872&code_db=61008