ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชน

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชน

DVD00005A1C1

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชน

700 101

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2020 ผู้ชม 101

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

เวลา : 35 นาที

คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ ชุมชน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1823&code_db=61008