ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 1

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 1

VCD02027A1C1

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 1

14 125

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2020 ผู้ชม 125

ผู้กำกับ/นักแสดง : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

เนื้อหา :

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 1

เวลา : 48 นาที

คำสำคัญ : หลักธรรมคำสอน ธรรมะกับชีวิตประจำวัน ศาสนาพุทธ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1817&code_db=61010