ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ทางหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทางหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

DVD00676A1C1

ทางหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

17 129

เผยแพร่เมื่อ 14-01-2020 ผู้ชม 129

ผู้กำกับ/นักแสดง : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

เนื้อหา :

สืบเนื่องจากแนวพระราชดำริที่ว่า การจะให้ประชาชนพึ่งตนเองต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง เป็นปัจจัยรองรับ ด้วยแนวพระราชดำรินี้ ทางหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกคือ ถนนสายห้วยมงคล เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 ที่บ้านห้วยมงคล ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในขณะนั้นแม้ว่าบ้านห้วยมงคล ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากตลาดหัวหิน แต่ก็ยังไม่มีถนนจากหมู่บ้านออกมาสู่ตลาดหัวหิน ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรปลูกพืชผลเช่น ข้าวโพด ผัก ผลไม้ หากจะขายพืชผลจะต้องบรรทุกใส่รถเข็นมาตามทางเดินใช้เวลาถึง 2 วัน 2 คืน กว่าจะถึงตลาดซึ่งบางครั้งพืชผลก็เน่าเสียก่อนที่จะขายได้ ทางหลวงถนนห้วยมงคลจึงเป็นจุดกำเนิดแห่งแรก และทางหลวงโครงการพระราชดำริจึงเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย เช่น ถนนกาญจนาภิเษก และถนนอุตราภิมุก ถนนรัชดาภิเษก ทล. 3077 สาย ปราจินบุรี – เขาใหญ่ ทล. 2258 – จ. เพชรบูรณ์

เวลา : 1 ชั่วโมง 37 นาที

คำสำคัญ : ทางหลวง ถนนห้วยมงคล ทางหลวง - โครงการพระราชดำริ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1528&code_db=61013