ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงตามมติรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2553

แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงตามมติรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2553

VCD02232A1C1

แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงตามมติรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2553

44

เผยแพร่เมื่อ 04-12-2019 ผู้ชม 44

ผู้กำกับ/นักแสดง : สถาบันพัฒนาการมีส่วนร่วมและบุคลากรทางวัฒนธรรม

เนื้อหา :

แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงตามมติรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2553

เวลา : 25 นาที

คำสำคัญ : กะเหรี่ยง กะเหรี่ยง - ความเป็นอยู่และประเพณี กะเหรี่ยง - การฟื้นฟูวิถีชีวิต ชาวเขา - ความเป็นอยู่และประเพณี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1356&code_db=61011