องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้ชม 1,344

[16.2049437, 99.9733654, องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน]

ประวัติความเป็นมา
               ตำบลวังชะโอน เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ต่อมากรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี  และได้แยกตัวออกมาจากอำเภอขาณุวรลักษบุรี  พร้อมกับอีก  3  ตำบล   คือ ตำบลบึงสามัคคีและตำบลระหานและตำบลเทพนิมิต โดยนำ   4  ตำบล  มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี  ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นอำเภอบึงสามัคคี  ในปีพ.ศ. 2550
               องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่   วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539
ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน  ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบึงสามัคคี                จังหวัดกำแพงเพชร  บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง   ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร  มาทางด้านทิศใต้ประมาณ  110  กิโลเมตร  และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี  หมู่ที่  5  ตำบลวังชะโอน  บนถนนสายทุ่งสนุ่น – บึงบ้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี 1.5 กิโลเมตร
อาณาเขต   ทิศเหนือ   จด  ตำบลบึงสามัคคี  อำเภอบึงสามัคคี  และตำบลถาวรวัฒนา  อำเภอทรายทองวัฒนา
                          ทิศใต้   จด  ตำบลระหาน  อำเภอบึงสามัคคี
                          ทิศตะวันออก  จด  ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร
                          ทิศตะวันตก  จด  ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี  และตำบลถาวรวัฒนา   อำเภอทรายทองวัฒนา
เนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนเนื้อที่ประมาณ  60,625  ไร่ หรือประมาณ  97 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนเป็นที่ราบลุ่ม  ดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก  ทำไร่  ทำนา  ทำสวน  และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่  และที่ดินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

คำสำคัญ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ที่มา : http://www.wco.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=151

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน. สืบค้น 16 เมษายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=895&code_db=DB0018&code_type=0015

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=895&code_db=610013&code_type=10

Google search

Mic

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน

ตำบลวังชะโอน เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ต่อมากรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี  และได้แยกตัวออกมาจากอำเภอขาณุวรลักษบุรี  พร้อมกับอีก  3  ตำบล   คือ ตำบลบึงสามัคคีและตำบลระหานและตำบลเทพนิมิต โดยนำ   4  ตำบล  มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี  ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นอำเภอบึงสามัคคี  ในปีพ.ศ. 2550

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,344

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงสามัคคี

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงสามัคคี

พื้นที่ของตำบลบึงสามัคคีอยู่ในเขตป่าสงวน มีผู้คนจากหลายจังหวัดมาอยู่รวมกัน แต่ก่อนตำบลบึงสามัคคีขึ้นอยู่กับตำบลวังชะโอน ปัจจุบันมีจำนวน 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 บ้านแขนโค้ง หมู่ที่ 3 บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านชนเขตพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 6 บ้านมาบมะตื่น หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 9 บ้านศรีจันทร์โรง หมู่ที่ 10 บ้านโค้งเจริญ และหมู่ที่ 11 บ้านใหม่พงษ์ทอง

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 939

สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี

สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี

สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี  เลขที่  247  หมู่ 5  ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร  โทร.0-5577-2511  สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เดิมเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลระหาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลระหาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 693/2529 ยกฐานะของสถานีตำรวจภูธรตำบลระหานให้มีอำนาจการสอบสวนคดีอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลระหาน ตำบลวังชะโอน และตำบลบึงสามัคคี ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งเขตท้องที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี มีเขตการปกครอง 3 ตำบล คือ ตำบลบึงสามัคคี ตำบลวังชะโอน และตำบลระหาน

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,298

โรงพยาบาลบึงสามัคคี

โรงพยาบาลบึงสามัคคี

ประวัติโรงพยาบาลบึงสามัคคี
โรงพยาบาลบึงสามัคคีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีื้นที่ 33 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา 
ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 7 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,289

โรงเรียนระหานวิทยา

โรงเรียนระหานวิทยา

โรงเรียนระหานวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบึงสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ได้รับอนุมัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2525 และเริ่มเปิดทำการสอน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2526

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,485