โรงพยาบาลคลองลาน

โรงพยาบาลคลองลาน

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 1,745

[16.1833142, 99.3228999, โรงพยาบาลคลองลาน]

ประวัติโรงพยาบาลคลองลาน
              สืบเนื่องมาจากความยากลำบากในการเดินทางไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ของอำเภอคลองลานซึ่งอยู่ห่างไกลจากจังหวัด   ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่ จะสร้างโรงพยาบาลชุมชนให้ทั่วถึงครบทุกอำเภอ  จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารโรงพยาบาลและบ้านพักจนถึงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2525  แต่ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการได้  เนื่องจากมีปัญหาเรื่องระบบประปา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบประปาจนแล้วเสร็จ  และสามารถเปิดดำเนินการได้เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2528  ต่อมา  ในปีงบประมาณ  2536  ได้รับการพิจารณาจาก  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด  10  เตียง  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  30  เตียง  โดยได้เริ่มดำเนินการสร้าง  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2536  และการดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  30  เตียง  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2537  และต่อมาในปีงบประมาณ  2539  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณา  ยกฐานะโรงพยาบาลคลองลานจาก โรงพยาบาลชุมชน ขนาด  30  เตียง  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  60  เตียง  โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่  13  ธันวาคม  2539  และแล้วเสร็จเปิดดำเนินการ  60  เตียง  ในปีงบประมาณ   2541
สถานที่ตั้ง
              
โรงพยาบาลคลองลาน  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  60  เตียง ตั้งอยู่เลขที่  9  หมู่  9  ตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร  ได้เริ่มเปิดดำเนินการรับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นครั้งแรก  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2528  โรงพยาบาลคลองลาน  มีพื้นที่ประมาณ  60  ไร่  โดยได้รับบริจาคจากกำนันสุคำ  ปิงขอด  กำนันตำบลคลองน้ำไหล  ในขณะนั้น
อาณาเขตที่ตั้ง
              
ทิศเหนือ           จรดที่ดินของนางอารี
              ทิศใต้               จรดทางซอยซึ่งเป็นทางเดินขนพืชไร่ของชาวบ้าน
              ทิศตะวันออก    จรดทางหลวง
              ทิศตะวันตก       จรดที่ดินนางป้อม

คำสำคัญ : โรงพยาบาล

ที่มา : http://1.179.153.230/html/index.php

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). โรงพยาบาลคลองลาน. สืบค้น 13 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=844&code_db=DB0015&code_type=1

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=844&code_db=610013&code_type=05

Google search

Mic

โรงเรียนสักงามวิทยา

โรงเรียนสักงามวิทยา

กรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  ขยายการศึกษาไปสู่ชนบทในรูปแบบโรงเรียนสาขา ซึ่งเป็นการให้โอกาสกับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในปีการศึกษา  2531  โรงเรียนคลองลานวิทยาโดย  นายวินัย  อิสระธานันท์  ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะนั้น  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น  จึงจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 995

องค์การบริหารตำบลคลองน้ำไหล

องค์การบริหารตำบลคลองน้ำไหล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็น อบต.ขนาดเล็ก เดิมใช้อาคารของสภาตำบลเป็นที่ทำการปัจจุบัน อยู่ที่ทำการแห่งใหม่(ก่อสร้างบริเวณเดิม) โดยทำบุญขึ้นอาคารแห่งใหม่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2549

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,243

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

เดิมเป็นสภาตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2540 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้าที่ 18 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539) 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 950

โรงพยาบาลคลองลาน

โรงพยาบาลคลองลาน

สืบเนื่องมาจากความยากลำบากในการเดินทางไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ของอำเภอคลองลานซึ่งอยู่ห่างไกลจากจังหวัด   ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่ จะสร้างโรงพยาบาลชุมชนให้ทั่วถึงครบทุกอำเภอ  จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารโรงพยาบาลและบ้านพักจนถึงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2525

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,745

สถานีตํารวจภูธรคลองลาน

สถานีตํารวจภูธรคลองลาน

เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีชื่อว่า " ตำบลโป่งน้ำร้อน "  ในปี 2519 แยกตำบล ออกเป็นตำบลคลองน้ำไหล ในปี 2520 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองลานพัฒนา ในปี 2521  ยกฐานะขึ้นเป็น " กิ่งอำเภอคลองลาน "  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2529 ได้รับการยกฐานะเป็น " อำเภอคลองลาน" จนถึงปัจจุบันนี้

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,253