สถานีตํารวจภูธรคลองลาน

สถานีตํารวจภูธรคลองลาน

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้ชม 1,220

[16.2037197, 99.3178152, สถานีตํารวจภูธรคลองลาน]

เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีชื่อว่า " ตำบลโป่งน้ำร้อน "  ในปี 2519 แยกตำบล ออกเป็นตำบลคลองน้ำไหล ในปี 2520 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองลานพัฒนา ในปี 2521  ยกฐานะขึ้นเป็น " กิ่งอำเภอคลองลาน "  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2529 ได้รับการยกฐานะเป็น " อำเภอคลองลาน" จนถึงปัจจุบันนี้
ทิศเหนือ             ติดต่อกับ อำเภอเมืองกำแพงเพชร กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้                   ติดต่อกับ อำเภอปางศิลาทอง  จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ที่ตั้ง
840  หมู่ 21   ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอ คลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทร 055786156

คำสำคัญ : สถานีตํารวจ

ที่มา : http://khlonglan.kamphaengphet.police.go.th/KL_Story_000.html

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). สถานีตํารวจภูธรคลองลาน. สืบค้น 13 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=750&code_db=610013&code_type=05

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=750&code_db=610013&code_type=05

Google search

Mic

โรงพยาบาลคลองลาน

โรงพยาบาลคลองลาน

สืบเนื่องมาจากความยากลำบากในการเดินทางไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ของอำเภอคลองลานซึ่งอยู่ห่างไกลจากจังหวัด   ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่ จะสร้างโรงพยาบาลชุมชนให้ทั่วถึงครบทุกอำเภอ  จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารโรงพยาบาลและบ้านพักจนถึงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2525

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,672

องค์การบริหารตำบลคลองน้ำไหล

องค์การบริหารตำบลคลองน้ำไหล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็น อบต.ขนาดเล็ก เดิมใช้อาคารของสภาตำบลเป็นที่ทำการปัจจุบัน อยู่ที่ทำการแห่งใหม่(ก่อสร้างบริเวณเดิม) โดยทำบุญขึ้นอาคารแห่งใหม่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2549

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,204

สถานีตํารวจภูธรคลองลาน

สถานีตํารวจภูธรคลองลาน

เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีชื่อว่า " ตำบลโป่งน้ำร้อน "  ในปี 2519 แยกตำบล ออกเป็นตำบลคลองน้ำไหล ในปี 2520 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองลานพัฒนา ในปี 2521  ยกฐานะขึ้นเป็น " กิ่งอำเภอคลองลาน "  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2529 ได้รับการยกฐานะเป็น " อำเภอคลองลาน" จนถึงปัจจุบันนี้

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,220

โรงเรียนสักงามวิทยา

โรงเรียนสักงามวิทยา

กรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  ขยายการศึกษาไปสู่ชนบทในรูปแบบโรงเรียนสาขา ซึ่งเป็นการให้โอกาสกับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในปีการศึกษา  2531  โรงเรียนคลองลานวิทยาโดย  นายวินัย  อิสระธานันท์  ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะนั้น  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น  จึงจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 960

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

เดิมเป็นสภาตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2540 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้าที่ 18 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539) 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 911