สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี

สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้ชม 2,538

[16.0620456, 99.8564992, สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี]

ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี
              สถานตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ตั่งอยู่ริมแม่น้ำปิงทางทิศตะวันตก ห่างจากริมแม่น้ำปิงประมาณ 300 เมตร ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1074 ผ่านหน้าที่ทำการ สถานีตำรวจไปจรดถนนพหลโยธินที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสลกบาตร เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร โดยสถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอ ขาณุวรลักษบุรี และตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 80 กิโลเมตร ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี แต่เดิมตั้งอยู่ที่บ้านเกาะสามสิบ หมู่ที่ 3 ตำบลแสนตอ ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการสถานีตำรวจในปัจจุบัน ประมาณ 2 กิโลเมตร สาเหตุที่ย้าย เพราะทางราชการพ่อค้า ประชาชน ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาสร้าง ณ ที่แห่งใหม่
              ประกอบกับมีประชาชน ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนที่ดิน และช่วยเหลือในการสร้างสถานีตำรวจขึ้นใหม่ ให้เป็นที่ทำการได้ โดยสร้างเป็นอาคารไม้สองชั้น และได้แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองขลุง เรียกว่า สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอขาณุวรลักษบุรี เมื่อปี พ.ศ.2488 โดยมี ร.ต.ต.หมื่นชาติ เดชกำแหง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ เป็นคนแรก ที่ดินในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ได้รับการสนับสนุนที่ดินจาก นายสมพงษ์ พงษ์พูล พ่อค้าตลาดแสนตอ เป็นผู้อุทิศที่ดินให้เป็นพื้นที่ 15 ไร่ 92 ตารางวา และปรากฏเป็นที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ 5644 ในปัจจุบันนี้ ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการให้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ บ้านพักของข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม และในปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการ จึงได้ย้ายจากอาคารเก่ามาอยู่ที่ทำการสถานีตำรวจ ในปัจจุบันนี้ และในปีงบประมาณ 2550 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่แทนหลังเดิม

สภาพทั่วไป
              1. การปกครอง
               อำเภอขาณุวรลักษบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล (139 หมู่บ้าน) แบ่งเป็นเขตอำนาจการสอบสวน สภ.ขาณุวรลักษบุรี จำนวน 10 ตำบล (109 หมู่บ้าน)
และเป็นเขตอำนาจการสอบสวน สภ.ปางมะค่า จำนวน 1 ตำบล (30 หมู่บ้าน) 
                    •  แยกเป็น ต.ปางมะค่า 23 หมู่บ้าน
                    •  บางส่วนใน ต.บ่อถ้ำ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6,8,10,14,15
                    •  บางส่วนใน ต.วังชะพลู 1 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 14
                    •  บางส่วนใน ต.วังหามแห 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5
               2. การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของ สภ.ขาณุวรลักษบุรี มีดังนี้
                     2.1 เทศบาล มี 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี และเทศบาลตำบลสลกบาตร
                     2.2 องค์การบริหารส่วนตำบล มี 10 แห่ง (ตามชื่อของแต่ละตำบล ข้างต้น)
               3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสภ.ขาณุวรลักษบุรี มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
                     ทิศเหนือ ติดต่อเขต อ.คลองขลุง และ อ.ปางศิลาทอง
                     ทิศใต้ ติดต่อเขต อ.แม่วงก์ อ.ลาดยาว และ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
                     ทิศตะวันตก ติดต่อเขต อ.แม่วงก์ อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์
                     ทิศตะวันออก ติดต่อเขตกิ่ง อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร และ อ. บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ สภ.ขาณุวรลักษบุรี
                มีถนนสายหลัก (พหลโยธิน) ผ่านในพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงหลัก กม.ที่ 283 – 305 รวมระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร ที่ตั้งของ สภ.อ.ขาณุวรลักษบุรี อยู่ห่างจาก จ.กำแพงเพชร ไปตามถนนพหลโยธิน ทางทิศเหนือ ประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก เชื่อมต่อไปยังอำเภอ จังหวัดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

 

คำสำคัญ : สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี

ที่มา : http://khanuworaluksaburi.kamphaengphet.police.go.th/pawat.htm

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี. สืบค้น 16 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=747&code_db=610013&code_type=06

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=747&code_db=610013&code_type=06

Google search

Mic

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล

เดิมตำบลเกาะตาล เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง และมีต้นตาลอยู่เป็นจำนวนมากแม้กระทั่งบริเวณเกาะแก่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำ ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านเกาะตาล ต่อมาเมื่อแยกเป็นตำบลจึงตั้งชื่อเป็นตำบลเกาะตาล

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,806

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

จากการสอบสามบรรพบุรุษ มีเรื่องกล่าวขานมาว่าในตำบลแห่งนี้ ในอดีดมีใบชะพลูขึ้นอย่างมากมาย จนกระทั่งมีการเรียกต่อๆกันมาว่า "วังชะพลู"

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 3,255

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่

ตำบลโค้งไผ่เดิมขึ้นอยู่กับตำบลสลกบาตร เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมถนนพหลโยธิน เมื่อครั้งในอดีตบริเวณดังกล่าวมีต้นไผ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นที่เก็บรวมรวมท่อนซุงในปี พ.ศ. 2494 ทางราชการประกาศแยกยกระดับขึ้นเป็นตำบลมีชื่อว่าตำบลโค้งไผ่ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (84) สภาตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ เดิมทีครั้งแรกมีทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน ตำบลโค้งไผ่มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 9 หมู่บ้านในปัจจุบันจึงมีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน รายชื่อหมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านโค้งไผ่, หมู่ที่ 2 บ้านหลวง, หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต็ง, หมู่ที่ 4 บ้านหนองงูเห่า, หมู่ที่ 5 บ้านคลองน้ำเย็นใต้, หมูที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี, หมู่ที่ 7 บ้านด่านกรวด, หมู่ที่ 8 บ้านหัวรัง, หมู่ที่ 9 บ้านวังน้ำพุ, หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทิง, หมู่ที่ 11 บ้านหนองโมกข์, หมู่ที่ 12 บ้านวังโป่ง, หมู่ที่ 13 บ้านดอนสมบูรณ์

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 2,101

องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า

องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า

เดิมตำบลปางมะค่าอยู่ในการปกครองของตำบลบ่อถ้ำ ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2521 แยกออกมาตั้งเป็นตำบลปางมะค่า มีนายอำนวย เสือสิงห์ เป็นกำนันคนแรก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน จนปัจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นจึงแบ่งการปกครองออกเป็น 23 หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า เมื่อปี พ.ศ.2537

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 3,572

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ

เดิมมีราษฎรอพยพมาจากอีสานมาตั้งบ้านบริเวณบ่อถ้ำ และถ้ำในทีเดียวกันจึงเรียกว่า “เนินบ่อถ้ำ” ขึ้นอยู่กับการปกครองกิ่งอำเภอขาณุวรลักษบุรี ปัจจุบันอยู่ในเขต ม.3 ต่อมาเป็นเวลากว่า 100 ปี ได้จัดตั้งเป็ตำบลเรียกว่า “ตำบลบ่อถ้ำ” มีหมู่บ้าน 4 หมู่ มีกำนันคนแรกชื่อ นายปลื้ม ธงชัย ต่อมามีกำนันหลายคนรวม 7 คน ปัจจุบันตำบลบ่อถ้ำแบ่งเขตปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน และมีกำนันเป็นสุภาพสตรีคนแรก ชื่อ นางจินตนาประไพรวรรณกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 2,588

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง

เดิมตำบลดอนแตง แยกออกมาจากตำบลวังชะพลู ปัจจุบันเรียกว่า ตำบลดอนแตง เนื่องจากมีการเพาะ ปลูกแตงเป็นจำนวนมาก

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,813

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรีเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชรเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 32.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,312.50 ไร่

 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,264

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง

เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 9 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่อยู่เต็ม 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2-9 และอีกหนึ่งหมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน คือ หมู่ที่ 1 และมีสมาชิกโดยตำแหน่ง และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง รวมทั้งหมด 23 คน โดยแบ่งเป็นสมาชิกที่เป็นโดยตำแหน่ง ที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล รวม 9 คน สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านๆละ 2 คน โดยมี นายทองดำ โกสุมา กำนันตำบลยางสูง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนแรก และต่อมาได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรงจากประชาชน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547 โดยนายเจริญ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรกของการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจนถึงปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,478

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา

ตำบลป่าพุทราเดิมขึ้นอยู่กับตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 2518 ได้แยกออกมาเป็นตำบลป่าพุทรา ปัจจุบันมี 15 หมู่บ้าน

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 2,687

สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี

สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี

สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ตั่งอยู่ริมแม่น้ำปิงทางทิศตะวันตก ห่างจากริมแม่น้ำปิงประมาณ 300 เมตร ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1074 ผ่านหน้าที่ทำการ สถานีตำรวจไปจรดถนนพหลโยธินที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสลกบาตร เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร โดยสถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอ ขาณุวรลักษบุรี และตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 80 กิโลเมตร 

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 2,538