พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)

พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้ชม 2,078

[16.4258401, 99.2157273, พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)]

          พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 ณ ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร บรรพชา เมื่ออายุ 16 ปี ณ วัดนาควัชรโสภณ จังหวัดกำแพงเพชร อุปสมบท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2522 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร การศึกษา ม.3, นธ.เอก, ป.ธ.4 ปัจจุบันสังกัดวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

          ผลงานด้านการศึกษาและการศึกษา
          เป็นผู้ริิเริ่มและดำเนินการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม, หอสมุดสมเด็จพระญาณสังวร, ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช, อาคาร  60 พรรษา มหาราชินี, อาคาร 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, อาคารที่พักสำหรับพระภิกษุสามเณร, วิหารพระไพรีพินาศ และบุูรณะพระอุโบสถวัดนาควัชรโสภณ, บูรณะปฏิสังขรเจดีย์และวิหารโบราณ สถานวัดช้าง
          จัดให้มีการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 สำหรับพระภิกษุสามเณร และการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำหรับเยาชนในวัยเรียน ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร จัดระบบการปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุตในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ระดับตำบล อำเภอ ให้มีขอบเขตแน่นนอนชัดเจน จัดทำทะเบียนที่ตั้งของวัด งบประมาณด้านการก่อสร้าง 

          ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
          เป็นผู้ริเร่ิมและดำเนินการ โครงการสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร โครงการเฉฃิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาศสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และอาคารร่วมในโครงการฯ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง (หมู่ 5 หลัง) พลับพลา สธ. ศูนย์จริยศึกษา สธ. ศาลาทรงไทย (5 หลัง) อาคารสุขาทรงไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธิเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 
          พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ เปิดให้บริการโดยไม่เก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุด อยู่ในความดูแลและรับชอบของ มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส.ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระมหาสมจิตต์ อภิจิตโต เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และมีกรมศิลปกร กรมสามัญศึกษา ร่วมบริหารนโยบาย

ภาพโดย : https://acc.kpru.ac.th/rtmuseum/staff.html

คำสำคัญ : พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)

ที่มา : สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร. (2540). วัฒนธรรมกับเมืองกำแพงเพชร. กำแพงเพชร: มุสิกการพิมพ์.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต). สืบค้น 26 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=625&code_db=DB0016&code_type=0014

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=625&code_db=610003&code_type=06

Google search

Mic

พระวชิรสารโสภณ (จุล อิสสร ญาโณ)

พระวชิรสารโสภณ (จุล อิสสร ญาโณ)

ประวัติหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวชิรสารโสภณนามสกุล พุทธชาติ ฉายา อิสสรญาโณ ท่านได้อุปสมบท ณ วัดหงษ์ทอง เมื่อปี พ.ศ. 2460 โดยจำพรรษาแรกที่วัดสิงคาราม แต่ท่านไปมากับวัดหงษ์ทองเป็นประจำ ต่อมาญาติโยมชาวบ้านสลกบาตรพร้อมใจกันอาราธนามาเป็นเจ้าอาวาสวัด หงษ์ทอง ท่านเป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนาและเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในกิจการของพระศาสนาด้วยดีตลอดมา ท่านเป็นพระเถระที่มีกิตติศัพท์ที่เลื่องลือและสำคัญองค์หนึ่งเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ปฏิบัติในพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด ท่านมีคุณาประการแก่พระศาสนาอเนกประการนับว่าท่านเป็นอัฉริยะตั้งอยู่ในฐานะอภิปูชนียบุคคลสมเป็นที่เคารพนับถือและรักใคร่แก่ศิษยานุศิษย์ ญาติมิตรและสาธุชนทั่วไป ท่านได้อบรมสั่งสอนให้ประพฤติ ปฏิบัติตามธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างดีตลอดมา จนกระทั่งท่านมรณภาพ ท่านเจ้าคุณพระวชิรสารโสภณ นามเดิม จุล พุทธชาติ เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2437 ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น 10 ค่ำ ปีมะเมีย ที่บ้านสลกบาตร ตำบลสลกบาตร ท่าเป็นบุตรคนโตของครอบครัว บิดาชื่อ เนตร มารดา (ไม่ทราบชื่อ) น้องๆ ของท่านเจ้าคุณเป็นชายทั้งหมดรวม 4 คนคือ นายแก้ว นายกัน นายเริ่ม และนายสงบ เมื่อเยาว์วัยการศึกษาของท่าน เหมือนกับบุคคลทั่วไปคือ เรียนหนังสือที่วัดพออ่านออกเขียนได้ ครั้นจบชั้นประถม ก็ออกจากวัดมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน ปี พ.ศ. 2458 อายุ 21 ปี ได้ไปเป็นศิษย์วัด ที่จังหวัดตาก นานถึง 2 ปี

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2019 ผู้เช้าชม 1,812

พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)

พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)

พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 ณ ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร บรรพชา เมื่ออายุ 16 ปี ณ วัดนาควัชรโสภณ จังหวัดกำแพงเพชร อุปสมบท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2522 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร การศึกษา ม.3, นธ.เอก, ป.ธ.4 ปัจจุบันสังกัดวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้เช้าชม 2,078