พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)

พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้ชม 86

[16.4258401, 99.2157273, พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)]

          พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 ณ ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร บรรพชา เมื่ออายุ 16 ปี ณ วัดนาควัชรโสภณ จังหวัดกำแพงเพชร อุปสมบท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2522 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร การศึกษา ม.3, นธ.เอก, ป.ธ.4 ปัจจุบันสังกัดวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

          ผลงานด้านการศึกษาและการศึกษา
          เป็นผู้ริิเริ่มและดำเนินการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม, หอสมุดสมเด็จพระญาณสังวร, ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช, อาคาร  60 พรรษา มหาราชินี, อาคาร 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, อาคารที่พักสำหรับพระภิกษุสามเณร, วิหารพระไพรีพินาศ และบุูรณะพระอุโบสถวัดนาควัชรโสภณ, บูรณะปฏิสังขรเจดีย์และวิหารโบราณ สถานวัดช้าง
          จัดให้มีการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 สำหรับพระภิกษุสามเณร และการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำหรับเยาชนในวัยเรียน ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร จัดระบบการปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุตในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ระดับตำบล อำเภอ ให้มีขอบเขตแน่นนอนชัดเจน จัดทำทะเบียนที่ตั้งของวัด งบประมาณด้านการก่อสร้าง 

          ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
          เป็นผู้ริเร่ิมและดำเนินการ โครงการสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร โครงการเฉฃิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาศสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และอาคารร่วมในโครงการฯ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง (หมู่ 5 หลัง) พลับพลา สธ. ศูนย์จริยศึกษา สธ. ศาลาทรงไทย (5 หลัง) อาคารสุขาทรงไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธิเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 
          พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ เปิดให้บริการโดยไม่เก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุด อยู่ในความดูแลและรับชอบของ มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส.ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระมหาสมจิตต์ อภิจิตโต เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และมีกรมศิลปกร กรมสามัญศึกษา ร่วมบริหารนโยบาย

ภาพโดย : https://acc.kpru.ac.th/rtmuseum/staff.html

คำสำคัญ : พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)

ที่มา : สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร. (2540). วัฒนธรรมกับเมืองกำแพงเพชร. กำแพงเพชร: มุสิกการพิมพ์.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=625&code_db=610003&code_type=06

Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต)

พระโสภณคณาภรณ์ (มหาสมจิตร อภิจิตโต) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 ณ ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร บรรพชา เมื่ออายุ 16 ปี ณ วัดนาควัชรโสภณ จังหวัดกำแพงเพชร อุปสมบท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2522 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร การศึกษา ม.3, นธ.เอก, ป.ธ.4 ปัจจุบันสังกัดวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้เช้าชม 86