• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (API)  

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Webometrics

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผู้ดูแลวั็บไซต์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Webometrics 

อ่านเพิ่มเติม...

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รักการอ่าร และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CompTIA)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CompTIA) 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมางานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม...