โรงพยาบาลคลองขลุง

โรงพยาบาลคลองขลุง

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 1,326

[16.2150774, 99.707597, โรงพยาบาลคลองขลุง]

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลคลองขลุง

         ในปี 2498 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดสร้างสถานีอนามัยชั้นหนึ่งโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูวิลาศวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดมุจรินทร์ (วัดกระโดนเตี้ย) ตำบลวังไทร บริจาคที่ดินธรณีสงฆ์เนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ซึ่งต่อมาเมื่อมีอาคารหลังใหม่ขึ้น ตัวสถานีอนามัยชั้นหนึ่งจึงใช้เป็นที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุงเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี แต่ในปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้อาคารหลังใหม่ อาคารหลังเก่าคงอยู่ในที่ดินเดิมซึ่งปรับปรุงเป็นอาคารอเนกประสงค์ เป็นที่ตั้งของชมรม อสม.อำเภอคลองขลุง ชมรมเพื่อนร่วมใจ ร้านค้าสวัสดิการ อสม. โรงพัสดุ 
         ปี 2506 เปิดเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว มีบ้านพักแพทย์ และเจ้าหน้าที่ 2 หลัง มีแพทย์ท่านแรก คือ นายแพทย์บานเย็น สวนไทย มีเจ้าหน้าที่พยาบาล 1 คน ผดุงครรภ์ 1 คน ต่อมาอีก 2 ปี ท่านจึงย้ายไปที่ศูนย์ควบคุมวัณโรค จังหวัดยะลา จึงขาดแพทย์ไประยะหนึ่ง ต่อมาก็มีแพทย์มาปฏิบัติงานอีกหลายท่าน
         ปี 2514 กระทรวงสาธารณสุข ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทอำเภอคลองขลุง มีนายแพทย์ สมาน ยั่งยืน เป็นแพทย์ประจำ มีเจ้าหน้าที่ 6 คน
         ปี 2518 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลคลองขลุง และได้รับงบประมาณเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง แต่เงินงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้าง นายแพทย์สมเกียรติ แสงประเสริฐ ซึ่งเป็นแพทย์ประจำในขณะนั้น จึงปรึกษากับ คุณเฉลิมชัย เจียรนัยกุลวานิช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.คลองขลุง ในการหาเงินมา สมทบทุนสร้างตึก และได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอคลองขลุง และได้มีมติตั้งคณะกรรมการจัดหาเงิน โดยเชิญชวนร่วมกันบริจาคเพื่อสมทบสร้างตึกเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ประมาณ 2 แสนบาท และหาที่ดินเพิ่ม เพื่อการขยายโรงพยาบาลในอนาคตและด้วยความอนุเคราะห์ของหลวงพ่อแดง และญาติโยม จึงได้ที่ดินเพิ่มอีก รวมเป็น 36 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา 
         คณะกรรมการดำเนินการจัดหาเงิน และประชาสัมพันธ์ ออกรับบริจาคเงินตามตำบล และหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งมีคุณเฉลิมชัย เจียรนัยกุลวานิช คุณหมุยอิง แซ่เตีย คุณเทียน ศิริพันธ์ เป็นหัวเรือใหญ่ ได้เงินทั้งหมดกว่า 400,000 บาท (สี่แสนบาท) ในขณะนั้นถือว่ามาก เกินเป้าหมาย จึงทำให้โรงพยาบาลคลองขลุงเป็นโรงพยาบาลของคนคลองขลุงอย่างแท้จริง 
         วันที่ 20 เมษายน 2519 จึงได้เริ่มทำสัญญาก่อสร้าง โดยมี คุณเฉลิมชัย เจียรนัยกุลวานิช เป็นตัวแทนคณะกรรมการทำสัญญา และเริ่มก่อสร้าง วันที่ 2 กรกฎาคม 2519 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดย นพ.ปรีชา มุสิกุล ซึ่งดำรงตำแหน่ง รมช.กระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้น ก่อสร้างเสร็จได้อาคารหลังใหม่พร้อมเครื่องมือแพทย์ และเฟอร์นิเจอร์ และได้ทำพิธีเปิดตึกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2520 โดย นพ.น่วม เศรษฐ์จันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อมา ปี 2540 ตึกหลังนี้เป็นที่ปฏิบัติงานของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค และคลังยาบางส่วน ปัจจุบันถูกรื้อสร้างเป็นอาคารส่งเสริมสุขภาพ และแพทย์แผนไทย
    ต่อมาปี 2521 แพทย์หญิงกรองทอง กาญจนพยัคฆ์ มาเป็นแพทย์ประจำ ได้รับงบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง สร้างตึกผู้ป่วยนอก ตึกผู้ป่วยใน ระบบประปา ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และได้ทำพิธีเปิดตึกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2524 โดยนายทองหยด จิตตะวีระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในช่วงนี้ โรงพยาบาลคลองขลุง มีแพทย์ประจำถึง 3 ท่าน ซึ่งนับว่าเป็นช่วงที่มีแพทย์ประจำมากที่สุด ซึ่งปกติจะมีเพียงคนเดียว และผู้ป่วยก็มาใช้บริการมากขึ้นเป็นลำดับ
       ปี 2523 -2524 น.พ.สาโรจน์ สันตยากร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
       ปี 2524 -2525 น.พ.สุชาติ อนุพันธ์พิสิษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
       ปี 2525 -2526 น.พ.วีรยุทธ เนติธนากูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
       ปี 2526 -2536 น.พ.เอนก กลิ่นเกษร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
       ปี 2536 นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มีการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้าง และการบริการให้มีศักยภาพที่สามารถบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 
       ปี 2537 ได้งบประมาณก่อสร้างเขื่อนคันดินรอบโรงพยาบาลป้องกันน้ำท่วม
       ปี 2538 ได้รับงบประมาณ 16 ล้านบาทเศษ ก่อสร้างอาคารตึกผู้ป่วยในหญิง โรงนึ่งกลาง โรงเก็บศพ เตาเผาขยะ บ้านพักข้าราชการ แฟลตพยาบาล เพื่อยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างและการบริการ เช่น ลานจอดรถหน้า รพ. โรงรถ สนามบาสเกตบอล ทางเดินเชื่อมตึก รั้วรอบพื้นที่ รพ. จัดสวนหย่อม
       ปี 2552 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และแพทย์แผนไทย เปิดใช้งาน ก.พ.2553     ปี 2557 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน เปิดใช้งาน มิ.ย.2558
       ปี 2559 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในชาย เปิดใช้งาน พ.ย. 2559
       ปี 2560 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชันสูตร-เอกซ์เรย์
       2 ตุลาคม 2560 รพ.คลองขลุงมีการเปลี่ยนผู้อำนวยการโดย นพ.โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง ต่อจาก นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ  

คำสำคัญ : โรงพยาบาล

ที่มา : http://1.179.153.242:82/11232/hospital/phospital.html

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). โรงพยาบาลคลองขลุง. สืบค้น 16 เมษายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=841&code_db=610013&code_type=03

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=841&code_db=610013&code_type=03

Google search

Mic

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเขือ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเขือ

อบต.ท่ามะเขือ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2539) มีการปกครองแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะหมู, บ้านท่ามะเขือ

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 905

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน

ตำบลหัวถนน ได้ชื่อมาเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นตำบลที่เป็นทางผ่านเข้าออกระหว่างตำบลวังไทร ตำบลคลองสมบูรณ์ จะผ่านไปตำบลคลองขลุง จึงได้ชื่อว่า เป็นหมู่บ้าน ตำบลที่อยู่หัวถนนของตำบล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน, หมู่ที่ 2 บ้านโนนดุม, หมู่ที่ 3 บ้านเนินพลับ, หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม , หมู่ที่ 5 บ้านหัวยาง , หมู่ที่ 6 บ้านถนนใหญ่, หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม, หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน , หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่มน้อย

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,393

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้รับการจัดตั้งจากสภาตำบลคลองขลุง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 3 มีนาคม 2538

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,195

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสมบูรณ์

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 919

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 41 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 640 เลขที่ 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลอง จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 44 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา โดยได้รับการอนุมัติการจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2514

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,442

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาด

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาด

จัดตั้งหรือยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาดใหญ่ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ประมาณ 13 กิโลเมตร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,546

สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

ที่ตั้ง เลขที่ 393 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์  055781400 แฟกซ์  055781191 เว็บไซต์  http://khlongkhlung.kamphaengphet.police.go.th

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 3,028

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา

ก่อนเดิมนั้นตำบลท่าพุทรา ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนหนึ่งเป็นคนในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง อีกส่วนหนึ่งได้อพยพมาจากภาคกลาง และภาคอีสาน มาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแบ่งเขตการปกครอง โดยจัดตั้งตำบลขึ้นมาใหม่โดยถือเป็นแนวเขตแม่น้ำปิง เป็นการแบ่งเขตการปกครอง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นตำบลวังบัว และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง เป็นตำบลท่าพุทรา 

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,266

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

เดิมตำบลวังแขมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคลองขลุงช้านานมาแล้วประมาณ 80 ปี ด้วยเหตุที่มีต้นพงแขมอยู่เป็นจำนวนมาก ต้นพงแขมมีประโยชน์ในการนำมารองตากปลาให้แห้ง เจริญเติบโตอยู่ในวังน้ำจำนวนมาก ปัจจุบันมี 16 หมู่บ้าน

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,998

โรงพยาบาลคลองขลุง

โรงพยาบาลคลองขลุง

ในปี 2498 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดสร้างสถานีอนามัยชั้นหนึ่งโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูวิลาศวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดมุจรินทร์ (วัดกระโดนเตี้ย) ตำบลวังไทร บริจาคที่ดินธรณีสงฆ์เนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ซึ่งต่อมาเมื่อมีอาคารหลังใหม่ขึ้น ตัวสถานีอนามัยชั้นหนึ่งจึงใช้เป็นที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุงเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี 

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,326