วัดพบพระ

วัดพบพระ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 590

[16.4723844, 98.6525817, วัดพบพระ]

ชื่อวัด :
       วัดพบพระ

สถานที่ตั้ง :
       
  ตั้งอยู่เลขที่ 206 บ้านพบพระ หมู่ที่ 3 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา :
         เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9 ไร่ 60 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินว่าง โดยมี น.ส. 3 เลขที่ 896 เป็นหลักฐาน
         พื้นที่ตั้งวัดเป็นราบสูงมีทางสาธารณะล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง 15 เมตร ยาว 22 เมตร สร้าง พ.ศ. 2483 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปขนาดปางต่าง ๆ จำนวน 6 องค์ เจดีย์ใหญ่ 1 องค์
         วัดพบพระ เดิมมีนามว่า “วัดเพาะพะ” หรือ “วัดเพอะพะ” สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2480 ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้ โดยมี นายจันทร์ ทิปัญญา เป็นผู้นำในการจัดสร้างวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ตามชื่อหมู่บ้านเป็น วัดพบพระ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพระภิกษุอย่าจำพรรษา 3 รูป สามเณร 10 รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2510

       

คำสำคัญ : วัดพบพระ

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2012-05-10-08-24-05&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดพบพระ. สืบค้น 20 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=796&code_db=610009&code_type=TK003

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=796&code_db=610009&code_type=TK003

Google search

Mic

วัดพบพระเหนือ

วัดพบพระเหนือ

วัดพบพระเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 64 บ้านพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นาของนายแก้ว ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสาธารณะ โดยมี น.ส. 3 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 1,149

 วัดพบพระ

วัดพบพระ

วัดพบพระ ตั้งอยู่เลขที่ 206 บ้านพบพระ หมู่ที่ 3 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9 ไร่ 60 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินว่าง โดยมี น.ส. 3 เลขที่ 896 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 590