วัดพบพระ

วัดพบพระ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 496

[16.4723844, 98.6525817, วัดพบพระ]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นราบสูงมีทางสาธารณะล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปขนาดปางต่าง ๆ จำนวน ๖ องค์ เจดีย์ใหญ่ ๑ องค์

         วัดพบพระ เดิมมีนามว่า “วัดเพาะพะ” หรือ “วัดเพอะพะ” สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้ โดยมี นายจันทร์ ทิปัญญา เป็นผู้นำในการจัดสร้างวัด ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ตามชื่อหมู่บ้านเป็น วัดพบพระ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีพระภิกษุอย่าจำพรรษา ๓ รูป สามเณร ๑๐ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๑๐

       

คำสำคัญ : วัดพบพระ

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2012-05-10-08-24-05&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดพบพระ. สืบค้น 8 ธันวาคม 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=796&code_db=610009&code_type=TK003

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=796&code_db=610009&code_type=TK003

Google search

Mic

 วัดพบพระ

วัดพบพระ

วัดพบพระ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๖ บ้านพบพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๖๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินว่าง โดยมี น.ส. ๓ เลขที่ ๘๙๖ เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 496

วัดพบพระเหนือ

วัดพบพระเหนือ

วัดพบพระเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 64 บ้านพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นาของนายแก้ว ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสาธารณะ โดยมี น.ส. 3 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 955