สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี

สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้ชม 1,337

[16.189829, 99.9747274, สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี]

ประวัติความเป็นมา
              สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เดิมเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลระหาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลระหาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 693/2529 ยกฐานะของสถานีตำรวจภูธรตำบลระหานให้มีอำนาจการสอบสวนคดีอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลระหาน ตำบลวังชะโอน และตำบลบึงสามัคคี ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งเขตท้องที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี มีเขตการปกครอง 3 ตำบล คือ ตำบลบึงสามัคคี ตำบลวังชะโอน และตำบลระหาน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2537 และในปี พ.ศ.2538 ได้แยกตำบลเทพนิมิต ออกจากตำบลระหาน ทำให้กิ่งอำเภอบึงสามัคคี มี 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน ต่อมาได้สร้างสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบึงสามัคคีขึ้นใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น อยู่ที่ 247 หมู่ 5 ตำบลวังชะโอน กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร และได้ย้ายที่ทำการจากเดิมเข้ามาอยู่เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2539 จนถึงปัจจุบัน และกิ่งอำเภอบึงสามัคคีได้ยกฐานะเป็นอำเภอบึงสามัคคี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 46 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และสถานีตำรวจภูธรอำเภอบึงสามัคคี ได้เปลี่ยนชื่อเรียกหน่วยงานตามมติ ก.ตร.(ฉบับที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่1 สิงหาคม 2550 และประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจความรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 139 ง ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 ทำให้สถานีตำรวจมีชื่อเรียก "สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี" ในปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ
             สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร  มีเนื้อที่ประมาณ 377 ตารางกิโลเมตร    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 85  กิโลเมตร   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดกำแพงเพชร 
             อาณาเขต 
                    ทิศเหนือ           ติดอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร , อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
                    ทิศตะวันออก  ติดอำเภอโพทะเล อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
                    ทิศตะวันตก     ติดอำเภอคลองขลุง และอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 
                    ทิศใต้                 ติดอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

การคมนาคม
            การคมนาคมระหว่างอำเภอบึงสามัคคี – จังหวัดกำแพงเพชร สามารถเดินทาง ได้ จำนวน 4 เส้นทาง 
                     1. ถนนสายเอเซีย จากจังหวัดกำแพงเพชร – สลกบาตร - อำเภอขาณุวรลักษบุรี – อำเภอบึงสามัคคี  ระยะทาง 99 กิโลเมตร 
                     2. ถนนสายกำแพงเพชร – ท่ามะเขือ – ป่าพุทรา – อำเภอบึงสามัคคี  ระยะทาง 91 กิโลเมตร 
                     3. ถนนสายกำแพงเพชร – ทุ่งมหาชัย – ทุ่งสนุ่น – อำเภอบึงสามัคคี   ระยะทาง 85 กิโลเมตร 
                     4. ถนนสายกำแพงเพชร – ทุ่งมหาชัย – ทุ่งตากแดด – บ้านวัดใหม่ – อำเภอ บึงสามัคคี ระยะทาง 89 กิโลเมตร 
            สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง          
            ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง  ได้แก่  รถยนต์   รถจักรยานยนต์   และรถที่ประกอบใช้ในการเกษตร 

การแบ่งเขตการปกครอง
          อำเภอบึงสามัคคี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
                    1. ตำบลวังชะโอน              จำนวน  14  หมู่บ้าน 
                    2. ตำบลบึงสามัคคี             จำนวน  12  หมู่บ้าน 
                    3. ตำบลระหาน                    จำนวน  10  หมู่บ้าน 
                    4. ตำบลเทพนิมิต               จำนวน   9  หมู่บ้าน 
          อำเภอบึงสามัคคี มีการปกครองเป็นเทศบาล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล  3  แห่ง 
          สถานีตำรวจภูธร  จำนวน  1  แห่ง  คือ  สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 
          หน่วยบริการประชาชน จำนวน 3 แห่ง 
                    1. หน่วยบริการประชาชนตำบลระหาน 
                    2. หน่วยบริการประชาชนตำบลบึงสามัคคี 
                    3. หน่วยบริการประชาชนตำบลวังชะโอน

คำสำคัญ : สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี

ที่มา : http://buengsamakke.kamphaengphet.police.go.th/index1.html

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี. สืบค้น 19 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=758&code_db=610013&code_type=10

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=758&code_db=610013&code_type=10

Google search

Mic

โรงเรียนระหานวิทยา

โรงเรียนระหานวิทยา

โรงเรียนระหานวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบึงสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ได้รับอนุมัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2525 และเริ่มเปิดทำการสอน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2526

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,542

สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี

สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี

สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี  เลขที่  247  หมู่ 5  ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร  โทร.0-5577-2511  สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เดิมเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลระหาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลระหาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 693/2529 ยกฐานะของสถานีตำรวจภูธรตำบลระหานให้มีอำนาจการสอบสวนคดีอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลระหาน ตำบลวังชะโอน และตำบลบึงสามัคคี ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งเขตท้องที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี มีเขตการปกครอง 3 ตำบล คือ ตำบลบึงสามัคคี ตำบลวังชะโอน และตำบลระหาน

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,337

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงสามัคคี

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงสามัคคี

พื้นที่ของตำบลบึงสามัคคีอยู่ในเขตป่าสงวน มีผู้คนจากหลายจังหวัดมาอยู่รวมกัน แต่ก่อนตำบลบึงสามัคคีขึ้นอยู่กับตำบลวังชะโอน ปัจจุบันมีจำนวน 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 บ้านแขนโค้ง หมู่ที่ 3 บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านชนเขตพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 6 บ้านมาบมะตื่น หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 9 บ้านศรีจันทร์โรง หมู่ที่ 10 บ้านโค้งเจริญ และหมู่ที่ 11 บ้านใหม่พงษ์ทอง

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 965

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน

ตำบลวังชะโอน เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ต่อมากรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี  และได้แยกตัวออกมาจากอำเภอขาณุวรลักษบุรี  พร้อมกับอีก  3  ตำบล   คือ ตำบลบึงสามัคคีและตำบลระหานและตำบลเทพนิมิต โดยนำ   4  ตำบล  มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี  ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นอำเภอบึงสามัคคี  ในปีพ.ศ. 2550

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,384

โรงพยาบาลบึงสามัคคี

โรงพยาบาลบึงสามัคคี

ประวัติโรงพยาบาลบึงสามัคคี
โรงพยาบาลบึงสามัคคีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีื้นที่ 33 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา 
ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 7 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,323