วัดมงคลคีรีเขต

วัดมงคลคีรีเขต

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 964

[17.5711649, 97.9125428, วัดมงคลคีรีเขต ]

            วัดมงคลคีรี ตั้งอยู่เลขที่ 20 บ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 72 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทุ่งนาและลำห้วยแม่จวง ทิศใต้ติดต่อกับถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนและทุ่งนา ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนไปยังลำห้วยแม่จวง และมีธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่
            พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง รอบ 0 เป็นเนินลาดอยู่ติดกับลำห้วยแม่จวง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว่าง 1ค เมตร ยาว 24 เมตร สร้าง พ.ศ. 2519 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้
            วัดมงคลคีรีเขต สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2462 ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้ และนิยมเรียกว่า วัดท่าสองยาง ตามชื่อของหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 5 รูป
            เจ้าอาวาส มี 8 รูป คือ รูปที่ 1 ครูบากาวิ รูปที่ 2 พระจ่อ รูปที่ 3 พระอ้าย รูปที่ 4 พระดำ รูปที่ 5 พระเจ่ง รูปที่ 6 พระเสือ รูปที่  รูปที่ 7 พระสวัสดิ์ รูปที่ 8 พระอธิการสร้อย ขนฺติสาโร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา

คำสำคัญ : วัดมงคลคีรีเขต

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=240:2012-05-10-09-05-32&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดมงคลคีรีเขต . สืบค้น 21 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=730&code_db=610009&code_type=TK009

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=730&code_db=610009&code_type=TK009

Google search

Mic

วัดมงคลคีรีเขต

วัดมงคลคีรีเขต

วัดมงคลคีรี ตั้งอยู่เลขที่ 20 บ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 72 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทุ่งนาและลำห้วยแม่จวง ทิศใต้ติดต่อกับถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนและทุ่งนา ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนไปยังลำห้วยแม่จวง และมีธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 964

วัดแม่ต้านเหนือ

วัดแม่ต้านเหนือ

วัดแม่ต้านเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ บ้านแม่ต้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘๑ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับลำห้วยและที่นา ทิศใต้ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับค่าย ต.ช.ด. โดยมี น.ส. ๓ เลขที่ ๗๔ เป็นหลักฐาน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒๖ ตารางวา ตาม น.ส. ๓ ก เลขที่ ๘๙

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 967