ประวัติอำเภอพบพระ

ประวัติอำเภอพบพระ

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 5,333

[16.455129, 98.6764554, ประวัติอำเภอพบพระ]

คำขวัญจังหวัด                                                                                           

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

คำขวัญอำเภอ                                                                                             

เมืองสนสองใบ ศิวิไลซ์น้ำตก พืชผลดกการเกษตร งามเนตรบ่อน้ำร้อน น่าผักผ่อนอากาศดี มากมีชาวเขา

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ                                                                                     

ที่ว่าการอำเภอพบพระ ถนนดอนเจดีย์-วาเล่ย์ หมู่ที่ 3 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์                                                                                                                    0-5556-9104

หมายเลขโทรสาร                                                                                         0-5556-9233

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา                                                                                         

             เขตพื้นที่อำเภอพบพระ เดิมอยู่ในเขตการปกครอของตำบลช่องแคบ  อ.แม่สอด จ.ตาก  คำว่า "พบพระ" มีคำบอกเล่าของนายสูน อดีตผู้ใหญ่บ้านคนที่สองของบ้านเพอพะ ว่าเมื่อตนอายุได้ 12 ปี ได้อพยพมาพร้อมกับบิดาจากบ้านแม่ตาว อ.แม่สอด มาตั้งบ้านเรือนอยู่พร้อมกับญาติรวม 4 หลังคาซึ่งในสมัยก่อนท้องที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมีป่าไม้มากมาย และมีบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาล พบพระปัจจุบันมีลักษณะพื้นที่เป็นดงป่าหวาย ดงเตยและดงแขม มีน้ำไหลมาจากน้ำออกรูท่วมขังบริเวณนี้เฉอะแฉะ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "เพอะพะ"  ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ แปลว่า บริเวณที่มีน้ำขังเป็นแอ่งกระจัดกระจายเปรอะเฉอะแฉะไปทั่ว ทำให้การสัญจรไปมา

ลำบากนั่นเอง เมื่อตั้งบ้านเรือนมาได้ 3 ปี ทางราชการจึงประกาศเป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านเพอะพะ" ตามลักษณะพื้นที่แห่งนี้ ต่อมาได้มีการเสนอแยกตำบลช่องแคบออกมาอีก 1 ตำบล ให้ชื่อตำบลใหม่ว่า "ตำบลพบพระ" เพื่อให้สอดคล้องกับคำเดิมที่มีความไพเราะและเป็นศิริมงคล โดยเป็นชื่อ "เพอะพะ" เป็น "พบพระ" ไปพร้อมกันเป็นเหตุให้คำว่า "เพอะพะ" เป็น

"พบพระ" นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

         เนื่องจากอำเภอแม่สอดมีพื้นที่กว้างขวาง มีอุปสรรคต่อการปกครองดูแลราษฎร  ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลช่องแคบ และตำบลพบพระ  มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แทรกซึม  ดังนั้น พ.ศ. 2513  จึงแยกตำบลคีรีราษฎร์เป็นตำบลอีกตำบลหนึ่งรวมเป็น 3  ตำบล และขอเสนอตั้งกิ่งอำเภอใหม่ ซึ่งเรียกกิ่งอำเภอใหม่ว่า  "กิ่งอำเภอพบพระ"  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอ เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2530  

2.เนื้อที่/พื้นที่                                                                                               1006.542 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป                                                                        มี 3 ฤดู ร้อน ฝน หนาว

ข้อมูลการปกครอง                                                                                      

1.ตำบล.......5.... แห่ง                                                                                   3.เทศบาล..1.....แห่ง

2.หมู่บ้าน....54.... แห่ง                                                                                 4.อบต........5 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ                                                                                    

1.อาชีพหลัก ได้แก่                                                                                     

ทำไร่  เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว ข้าว มันฝรั่ง  พืชผักตามฤดูกาล

ทำสวน  เช่น  ส้มโอ  น้อยหน่า  สัมเขียวหวาน  ส้มสายน้ำผึ้ง  มะนาว  ทับทิม  ชมพู่  มัคคาเดเมีย ฝรั่ง  ลำไย  เงาะ  องุ่น  มะม่วง  ลิ้นจี่  กล้วยไข่  กล้วยน้ำหอมทอง

พืชผัก  เช่น  กะหล่ำปลี  ผักกาดขาวปลี  กระเทียม  หอมแดง คะน้า กว้างตุ้ง  ผักบุ้ง  ผักชี คื่นฉ่าย  ถั่วฝักยาก  แตงกว่า บวบเหลี่ยม  มะระจีน  พริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว ผักกาดหัว  มันฝรั่ง

ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ เช่น  สวนสัก  มะยมหอม

ทำนา

2.อาชีพเสริม ได้แก่                                                                                    

กล่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร  เช่น กลุ่มข้าวกล้อง  ข้าวเกรียบ  กลุ่มข้าวแตน ดอกไม้ ประดิษฐ์ เป็นต้น

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มแปรรูปอาหาร  เช่น  มันฝรั่งทอด  น้ำพริกกุ้ง เป็นต้น

กลุ่มเรือนไทยจิ๋ว

3.จำนวนธนาคาร

 มี 2 แห่ง ได้แก่

ธนาคาร ธกส.  โทร.  0-5556-9105  ,  0-5556-9126

ธนาคารออมสิน  โทร.  0-5556-7070

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า   มี - แห่ง

ด้านสังคม

 1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่   ร.ร.พบพระวิทยาคม  โทร.  0-5556-9081

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ                                              

ป่าไม้

แร่ธาตุ  (แร่ดีบุก สังกะสี  และพลวง) 

ด้านประชากร                                                                                             

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น                                                                            รวม 53,082  คน

2.จำนวนประชากรชาย                                                                                รวม 27,686  คน

3.จำนวนประชากรหญิง                                                                              รวม 25,396 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร                                                                   784 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม                                                                                        

1.ทางบก   - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1090(สายแม่สอด-อุ้มผ้าง) 1206(สายพบพระ - วาเล่ย์)

2.ทางน้ำ   - ท่าเรือขนส่งโดยสาร 

- ท่าแพขนานยนต์       

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม                                                                

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่                                                     

ส้มโอ  ส้มเขียวหวาน  ส้มสายน้ำผึ้ง  น้อยหน่า  กล้วยไข่  ฝรั่ง  เงาะ  และมะม่วง

กะหล่ำปลี  มันฝรั่ง  ผักกาดขาวปลี  คะน้า  กว้างตุ้ง  แตงกวา  และถั่วฝักยาว  มันฝรั่ง  ข้าวโพด   

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่

      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)                                                                                  

แม่น้ำเมย

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่                                                       

โรงงานผลิตน้ำดื่ม บริษัททิพย์วารินวัฒนา จำกัด ที่ตั้ง  ม. 4  ต.พบพระ

โรงงานผลิตมันฝรั่ง  (บริษัทฟิโตเลย์  จำกัด ) ที่ตั้ง  ม.6  ต.ช่องแคบ

คำสำคัญ :

ที่มา : hthttp://www.amphoe.com/menu.php

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). ประวัติอำเภอพบพระ. สืบค้น 23 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=683&code_db=610001&code_type=TK003

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=683&code_db=610001&code_type=TK003

Google search

Mic

ประวัติอำเภอพบพระ

ประวัติอำเภอพบพระ

อำเภอพบพระเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลช่องแคบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คำว่า "พบพระ" มีคำบอกเล่าของ นายสูน อดีตผู้ใหญ่บ้านที่สอง ของบ้านเพอะพะ ว่าเมื่อตนอายุได้ 12 ปี ได้อพยพมาพร้อมกับบิดาจากบ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด ได้มาตั้งบ้านเรือนพร้อมญาติรวม 4 หลังคา ซึ่งในสมัยก่อนท้องที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีป่าไม้มากมาย และมีบริเวณแห่งหนึ่งใกล้ที่ตั้งของ โรงพยาบาลพบพระปัจจุบัน มีลักษณะพื้นที่เป็นดงป่าหวาย ดงเต๋ย และดงแข๋ม มีน้ำไหลมาจากน้ำออกรู ท่วมขังบริเวณนี้เฉอะแฉะ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "เพอะพะ"

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 5,333