ประวัติท่าสองยาง

ประวัติท่าสองยาง

ประวัติท่าสองยาง

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 26

[-, -, ประวัติท่าสองยาง]

 คำขวัญจังหวัด เมืองตากน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

คำขวัญอำเภอ  เมืองหมอกงามล้ำ ถ้ำแสนวิจิตร ชีวิตชาวดอย

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ   252 ม.1 บ้านแม่ต้าน ต.แม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์  0-5558-9022

หมายเลขโทรสาร  0-5558-9252

เว็บไซต์อำเภอ  Thasongyang.go@windowslive.com

 ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา                                                                                       

เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภออยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน ที่ว่าการกิ่งอำเภอในขณะนั้น ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสองยาง ม.1   ต.ท่าสองยาง หรือที่เรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่าบ้านแม่เมย หรือบ้านแม่ตะวอ คำว่า "ท่าสองยาง" มีความหมายว่าอย่างไร ทำไมถึงใช้ชื่อนี้ มีคำบอกเล่าต่อ ๆกันมาว่าที่ตั้งกิ่งอำเภอในขณะนั้นมียางใหญ่อยู่สองต้นริมแม่น้ำเมยทั้งฝั่งเรา และฝั่งเขา จึงใช้ชื่อว่ากิ่งอำเภอ "ท่าสองยาง" ยางใหญ่สองต้นของฝั่งเราขณะนี้

ก็ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนยางใหญ่ของฝั่งเขาได้ล้มหายตายจากไปนานแล้ว

        จนปี พ.ศ.2497  กิ่งอำเภอท่าสองยาง ได้โอนมาขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สอด จ.ตาก พร้อมกับได้ย้ายที่ว่าการอำเภอ มาตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ต้าน ม.1 ต.แม่ต้าน ณ อาคารที่ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งกองร้อยอาสารักษา ดินแดนอำเภอท่าสองยางที่ 4  มาถึงปี พ.ศ.2501 กิ่งอำเภอท่าสองยาง ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอและได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2525 อยู่ในเขต

บ้านแม่ต้าน ม.1 ต.แม่ต้าน

 

2.เนื้อที่/พื้นที่  1,920.38 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป     มรสุมเขตร้อน ฝนตกชุกในฤดูฝน

 ข้อมูลการปกครอง                                                                                     

1.ตำบล.......6.... แห่ง        3.เทศบาล..ตำบล 1.....แห่ง

2.หมู่บ้าน....67.... แห่ง      4.อบต........6 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ                                                                                    

1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ค้าขาย รับจ้าง

2.อาชีพเสริม ได้แก่หาของป่า

3.จำนวนธนาคาร   มี 1 แห่ง ได้แก่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า  มี - แห่ง

  ด้านสังคม                                                                                                 

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่                                                                               

1.โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม                                                                    

2.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง                                                                

3.โรงเรียนบ้านแม่อุสุ                                                                                 

4.โรงเรียนบ้านหนองบัว                                                                             

5.โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

6.โรงเรียนแม่สลิดหลวง                                                                             

7.โรงเรียนบ้านห้วยนกกก                                                                          

8.โรงเรียนแม่วะหลวง                                                                                

                                                                                -

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ                                              

ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้แดง 

  ด้านประชากร                                                                                           

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น                                                                            รวม 57,043  คน

2.จำนวนประชากรชาย                                                                                รวม 29,583  คน

3.จำนวนประชากรหญิง                                                                              รวม 27,460 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร                                                                   30 คน/ตร.กม.

  ด้านการคมนาคม                                                                                      

1.ทางบก- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  105

- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -

2.ทางน้ำ  - ท่าเรือขนส่งโดยสาร 

- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -

3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน            

 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม                                                               

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่

      (แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำเมย ห้วยแม่หละ แม่ต้าน แม่สอง แม่หลุย แม่จะวาง แม่ตื่น แม่ระเมิง

เกร้คี

        

คำสำคัญ : ประวัติท่าสองยาง

ที่มา : hthttp://www.amphoe.com/menu.php

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=681&code_db=610001&code_type=TK009

Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ประวัติท่าสองยาง

ประวัติท่าสองยาง

อำเภอท่าสองยาง เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2491 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตากและเมื่อปี พ.ศ. 2494 กิ่งอำเภอแม่ระมาด ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ กิ่งอำเภอท่าสองยาง จึงโอนไปขึ้นอยู่กับอำเภอแม่ระมาดแล้วจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2501 จนถึงปัจจุบันนี้

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 26