ประวัติท่าสองยาง

ประวัติท่าสองยาง

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 3,882

[17.46764, 97.8265397, ประวัติท่าสองยาง]

คำขวัญอำเภอ  เมืองหมอกงามล้ำ ถ้ำแสนวิจิตร ชีวิตชาวดอย
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ   252 ม.1 บ้านแม่ต้าน ต.แม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
หมายเลขโทรศัพท์  0-5558-9022
หมายเลขโทรสาร  0-5558-9252
เว็บไซต์อำเภอ  Thasongyang.go@windowslive.com


ข้อมูลทั่วไป
1. ประวัติความเป็นมา  
เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภออยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน ที่ว่าการกิ่งอำเภอในขณะนั้น ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสองยาง ม.1   ต.ท่าสองยาง หรือที่เรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่าบ้านแม่เมย หรือบ้านแม่ตะวอ คำว่า "ท่าสองยาง" มีความหมายว่าอย่างไร ทำไมถึงใช้ชื่อนี้ มีคำบอกเล่าต่อ ๆกันมาว่าที่ตั้งกิ่งอำเภอในขณะนั้นมียางใหญ่อยู่สองต้นริมแม่น้ำเมยทั้งฝั่งเรา และฝั่งเขา จึงใช้ชื่อว่ากิ่งอำเภอ "ท่าสองยาง" ยางใหญ่สองต้นของฝั่งเราขณะนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนยางใหญ่ของฝั่งเขาได้ล้มหายตายจากไปนานแล้ว จนปี พ.ศ.2497  กิ่งอำเภอท่าสองยาง ได้โอนมาขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สอด จ.ตาก พร้อมกับได้ย้ายที่ว่าการอำเภอ มาตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ต้าน ม.1 ต.แม่ต้าน ณ อาคารที่ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งกองร้อยอาสารักษา ดินแดนอำเภอท่าสองยางที่ 4  มาถึงปี พ.ศ.2501 กิ่งอำเภอท่าสองยาง ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอและได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2525 อยู่ในเขตบ้านแม่ต้าน ม.1 ต.แม่ต้าน
2. เนื้อที่/พื้นที่  1,920.38 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป     มรสุมเขตร้อน ฝนตกชุกในฤดูฝน
    ข้อมูลการปกครอง    
    1. ตำบล.......6.... แห่ง        3.เทศบาล..ตำบล 1.....แห่ง
    2. หมู่บ้าน....67.... แห่ง      4.อบต........6 ... แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ                                                                           
     1. อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ค้าขาย รับจ้าง
     2. อาชีพเสริม ได้แก่หาของป่า
     3. จำนวนธนาคาร   มี 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
     4. จำนวนห้างสรรพสินค้า  มี - แห่ง
ด้านสังคม     
1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่                                                                               
      1. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม                                                                    
      2. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง                                                                
      3. โรงเรียนบ้านแม่อุสุ                                                                                 
     4. โรงเรียนบ้านหนองบัว                                                                             
     5. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
     6. โรงเรียนแม่สลิดหลวง                                                                             
     7. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก                                                                          
     8. โรงเรียนแม่วะหลวง                                                                               
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ  ได้แก่  ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้แดง 
ด้านประชากร                       
     1. จำนวนประชากรทั้งสิ้น                     รวม  57,043  คน
     2. จำนวนประชากรชาย                         รวม  29,583  คน
     3. จำนวนประชากรหญิง                       รวม  27,460  คน
     4. ความหนาแน่นของประชากร         30 คน/ตร.กม.
 ด้านการคมนาคม                                                                                     
     1. ทางบก- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  105
         - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
     2. ทางน้ำ  - ท่าเรือขนส่งโดยสาร 
         - ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
     3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน            
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม                                                             
     1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง
     2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  (แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำเมย ห้วยแม่หละ แม่ต้าน แม่สอง แม่หลุย แม่จะวาง แม่ตื่น แม่ระเมิง เกร้คี

        

คำสำคัญ : ประวัติท่าสองยาง

ที่มา : hthttp://www.amphoe.com/menu.php

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). ประวัติท่าสองยาง. สืบค้น 29 กุมภาพันธ์ 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=681&code_db=610001&code_type=TK009

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=681&code_db=610001&code_type=TK009

Google search

Mic

ประวัติท่าสองยาง

ประวัติท่าสองยาง

อำเภอท่าสองยาง เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2491 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตากและเมื่อปี พ.ศ. 2494 กิ่งอำเภอแม่ระมาด ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ กิ่งอำเภอท่าสองยาง จึงโอนไปขึ้นอยู่กับอำเภอแม่ระมาดแล้วจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2501 จนถึงปัจจุบันนี้

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 3,882