องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2022 ผู้ชม 649

[16.4847225, 98.797086, องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์]

ประวัติความเป็นมา

     เป็นเผ่าม้งที่ย้ายมาจากอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2468 ประมาณ 2,000 คน มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยมูเซออำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านป่ากล้วย (แม่ละเมา) ในปี พ.ศ.2471 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายเล่าอู  แซ่ม้า และนายร่ม  แซ่ม้าคนที่ 2 ระยะเวลาถึง 16 ปี ย้ายถิ่นฐาน มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านป่าคา (บ้านป่าคาปัจจุบัน) หมู่ที่ 12 ต.ช่องแคบ อ.เมือง จ.ตาก รวมผู้ย้ายถิ่นฐานมาทั้งหมด ประมาณ 1,500 คน ปี พ.ศ. 2496 เหตุที่ย้าย เพราะการคมนาคมไม่สะดวกและอีกส่วนหนึ่งย้ายไปอยู่ที่เหมืองแร่ บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 ประชาชน ส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ต่อมา นายระแถ  แซ่ม้า เป็นผู้ใหญ่บ้านสืบต่อ นายร่มฯ เป็นเวลา 18 ปี ต่อจากนั้นเริ่มมีลัทธิคอมมิวนิสต์ เข้าสู่พื้นที่ปี พ.ศ.2511 และรัฐบาลได้ ประกาศให้เป็นพื้นที่สีชมพู และได้มีการจัดตั้งเป็นตำบลคีรีราษฎร์ ในปี พ.ศ.2508 (ปัจจุบันมี 13 หมู่บ้าน)

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และอำเภอเมืองตาก

ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และกิ่งอำเภอวังเจ้า

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ตำบลช่องแคบ ตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ

การบริการพื้นฐาน
การโทรคมนาคม
 -  ที่ทำการไปรษณีย์                              1       แห่ง
บริการทางการเงิน        ตู้เอทีเอม             4        ตู้
การไฟฟ้า
-  หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  12     หมู่บ้าน
-  หมู่บ้านที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์           1      หมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
-  ลำน้ำ,ห้วย                                        6       แห่ง
-  บึง, หนองและอื่น ๆ                              3       แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  ฝาย                                               16      แห่ง       
-  บ่อโยก, บ่อบาดาล                              20      แห่ง
-  ประปาภูเขา                                       26      แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน                                    13      แห่ง

เวลาราชการ : เปิด-ปิด 08:30-16:30 น.

โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     

ช่องทางติดต่อ: E-mail : saraban@khirirat.go.th

เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160

คำสำคัญ : หน่วยงานราชการ, องค์การบริหาร

ที่มา : http://www.khirirat.go.th

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2565). องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์. สืบค้น 21 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2170&code_db=610013&code_type=TK003

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2170&code_db=610013&code_type=TK003

Google search

Mic

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ตำบลคีรีราษฎร์ ตั้งอยู่ตอนบนค่อนไปทางทิศตะวันออกของอำเภอพบพระ ตามทางหลวง แผ่นดิน  ถนนแม่สอด - อุ้มผาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอพบพระมีระยะทาง 35 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 595.44  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 372,772 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอพบพระ

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2022 ผู้เช้าชม 649