ครกหิน

ครกหิน

เผยแพร่เมื่อ 03-08-2022 ผู้ชม 556

[17.2493709, 99.049372, ครกหิน]

ครกหินเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ครกหิน มิได้เป็นเพียงสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการประกอบอาหารของคนไทยเท่านั้นยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานฝีมือที่ต้องอาศัยความอดทน ในการผลิตชิ้นงานจนกลายเป็นเครื่องใช้ที่สำคัญในครัวไทย สำหรับโขลก บด เพื่อปรุงน้ำพริกชนิดต่างๆ ครกหินจึงเป็นสิ่งที่ทุกครัวเรือนต่างต้องมีไว้ แต่เดิมคนในชุมชนบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีอาชีพรับจ้างนำหินแกรนิตมาสลักเป็นป้ายชื่อเป็นป้ายฮวงซุ้ยมานานกว่า 40 ปี แล้วส่งต่อพ่อค้าคนกลางต่อมามีนายทุนมาเปิดสัมปทานเหมืองแกรนิต และมีการจ้างชาวบ้านทำหุ่นครกหินไปจำหน่ายยังที่ต่างๆ จนกระทั่งชาวบ้านได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำครกหินเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ด้วยการแกะลายจากรูปแบบครกหินดั้งเดิมตามแบบภูมิปัญญาไทยแต่โบราณสืบต่อกันมา

คำสำคัญ : ครก, ครกหิน

ที่มา : https://wadsana2712.wordpress.com/ภาคใต้/จังหวัดตาก/ภูมิปัญญาท้องถิ่น-จ-ตาก/

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2565). ครกหิน. สืบค้น 22 เมษายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2138&code_db=610007&code_type=TK005

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2138&code_db=610007&code_type=TK005

Google search

Mic

ครกหิน

ครกหิน

ครกหินเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ครกหินมิได้เป็นเพียงสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการประกอบอาหารของคนไทยเท่านั้น ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานฝีมือที่ต้องอาศัยความอดทน ในการผลิตชิ้นงานจนกลายเป็นเครื่องใช้ที่สำคัญในครัวไทย สำหรับโขลก บด เพื่อปรุงน้ำพริกชนิดต่างๆ ครกหินจึงเป็นสิ่งที่ทุกครัวเรือนต่างต้องมีไว้

เผยแพร่เมื่อ 03-08-2022 ผู้เช้าชม 556

ขนมทองพับ

ขนมทองพับ

หลังจากการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านได้ประชุมสมาชิกและเริ่มก่อตั้งกลุ่มทำขนมด้วยการฝึกอบรมทำกล้วยฉาบและขนมทองพับ โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 มีสมาชิกที่รวมกันเพื่อทำขนมทองพับและกล้วยฉาบ จำนวน 10 คน มีเงินทุนจากการลงหุ้นกัน คนละ 10 หุ้น หุ้นละ 10 บาทและเป็นการฝากออมกันตลอดมาทุกเดือน ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 2,652