วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2019 ผู้ชม 1,088

[16.203186, 99.7649253, วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี]

ชื่อวัด : 
       วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

สถานที่ตั้ง :
       
ตั้งอยู่ที่ 116 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา : 
         
       พ.ศ.2498 ได้เริ่มสร้าง ดำเนินการโดย ผู้ใหญ่เปรื่อง ฤกษ์หร่าย ได้บริจาคที่ดิน 18 ไร่
       พ.ศ.2512 ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2512
       พ.ศ.2513 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 10 ไร่ และได้อนุญาตให้โรงเรียนใช้พื้นที่จำนวน 13 ไร่ สร้างโรงเรียน พ.ศ. 2513 ชื่อว่า โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
       พ.ศ.2523 ได้เริ่มสร้าง ศาลาการเปรียญ แบบทรงไทย สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 2 ชั้น ขึ้น 1 หลัง สำเร็จ พ.ศ. 2543
       พ.ศ.2543 ได้สร้าง ศาลาอเนกประสงค์ แบบทรงไทย สร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 42 เมตร สูง 10 เมตร แบบชั้นเดียว ขึ้น 1 หลังสำเร็จ พ.ศ. 2545
       พ.ศ.2545 เริ่มสร้างกุฏิสงฆ์แบบทรงไทย สร้างด้วยไม้ จำนวน 8 หลังๆละ 2 ห้อง พ.ศ. 2546 สร้างหอระฆัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 3 ชั้น ขึ้น 1 หลัง สำเร็จ พ.ศ. 2547
       พ.ศ.2547 ได้สร้างกุฏิรับรองพระเถระขึ้น 1 หลัง
       พ.ศ.2552 สร้างกุฏิเจ้าอาวาส สร้างด้วยไม้ กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 2 ชั้น
       วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี เริ่มแรก สร้างวัด ได้ปั้นพระพุทธรูป ปางนาคปรก 1 องค์ หน้าตักกว้าง 5 เมตร โดยก่ออิฐ แกนไม้ ต่อมาไม้ผุทำให้พระล้มลง และองค์พระได้แตกไป เหลือแต่เศียร นอนไว้ใต้ต้นโพธิ์ ไม่สามารถทำองค์ใหม่ได้ ต่อมา ชาวบ้านได้สร้างพระนาคปรก ขึ้นใหม่อีก 1 องค์ กลางลานวัด มาปี พ.ศ. 2550 ได้ให้ช่างทำองค์พระขึ้นใหม่โดยใช้เศียร เก่ามาต่อ แต่ไม่มีนาคปรกและให้นามใหม่ว่า พระพุทธวัชรมงคล ปี พ.ศ. 2550 ได้เป็นวัดที่อยู่คู่บ้านวังยางมานาน มีพระพุทธรูปปางนาคปรกที่มีผู้เคารพนับถือและมีชื่อเสียงมากเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2551 ได้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับเขต เป็นวัดที่อยู่คู่บ้านวังยางมานาน มีพระพุทธรูปปางนาคปรกที่มีผู้เคารพนับถือและมีชื่อเสียงมาก

คำสำคัญ : วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/guidepong/2010/05/23/entry-5

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2562). วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี. สืบค้น 17 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1258&code_db=610009&code_type=03

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1258&code_db=610009&code_type=03

Google search

Mic

วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี เริ่มแรก สร้างวัด ได้ปั้นพระพุทธรูป ปางนาคปรก 1 องค์ หน้าตักกว้าง 5 เมตร โดยก่ออิฐ แกนไม้ ต่อมาไม้ผุทำให้พระล้มลง และองค์พระได้แตกไป เหลือแต่เศียร นอนไว้ใต้ต้นโพธิ์ ไม่สามารถทำองค์ใหม่ได้ ต่อมาชาวบ้านได้สร้างพระนาคปรก ขึ้นใหม่อีก 1 องค์ กลางลานวัด มาปี พ.ศ. 2550 ได้ให้ช่างทำองค์พระขึ้นใหม่โดยใช้เศียรเก่ามาต่อ แต่ไม่มีนาคปรกและให้นามใหม่ว่า พระพุทธวัชรมงคล ปี พ.ศ. 2550 ได้เป็นวัดที่อยู่คู่บ้านวังยางมานาน มีพระพุทธรูปปางนาคปรกที่มีผู้เคารพนับถือและมีชื่อเสียงมากเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2551 ได้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต เป็นวัดที่อยู่คู่บ้านวังยางมานาน มีพระพุทธรูปปางนาคปรกที่มีผู้เคารพนับถือและมีชื่อเสียงมาก

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2019 ผู้เช้าชม 1,088

วัดศรีภิรมย์

วัดศรีภิรมย์

วัดศรีภิรมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 55 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมตั้งอยู่เหนือตลาดคลองขลุง อยู่ริมคลองขลุงฝั่งซ้ายปัจจุบัน วัดนี้เดิมชื่อ "วัดพิกุลทอง" พ.ศ.2451 หลวงพ่ออ้วน มีภูมิลำเนาเดิมที่พระตะบอง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ใด้มาเรียนหนังสือที่วัดจักรวรรดิติราชาวาส กรุงเทพฯ เมื่อเรียนพอมีความรู้บ้างเล็กน้อย ก็เกิดมีโรคประจำตัวเลยต้องออกจากวัด แล้วก็ได้เดินทางขึ้นมาทางจังหวัดกำแพงเพชร ได้ขึ้นมาถึงอำเภอคลองขลุงและได้มาพักที่วัดพิกุลทอง ซึ่งเป็นวัดไทย (วัดพิกุลทองนั้นมี 2 วัด คือ วัดไทยกับวัดพม่า,วัดพม่าอยู่ฝั่งขวา) เมื่อหลวงพ่ออ้วนได้มาพักอยู่ที่วัดพิกุลทอง วัดไทยกำลังเสื่อมลง พระก็ไม่ค่อยมีอยู่

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2019 ผู้เช้าชม 1,300