องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้ชม 1,149

[16.5642391, 99.8024805, องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา]

ประวัติความเป็นมา 
เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอโนนพลวง อำเภอพรานกระต่าย ปัจจุบันแยกออกมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ 
           หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 
           หมู่ที่ 2 บ้านเพชรไพรวัลย์ 
           หมู่ที่ 3 บ้านจันทิมา          
           หมู่ที่ 4 บ้านหนองทิ้งสุ่ม            
           หมู่ที่ 5 บ้านรุ่งโรจน์ 
           หมู่ที่ 6 บ้านใหม่เจริญสุข 
           หมู่ที่ 7 บ้านบึงช้าง 
           หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนวาม 
สภาพทั่วไปของตำบล 
           
ตำบลจันทิมา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอลานกระบือไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 28,558 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 24,343 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัย 1,780 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำขังในฤดูฝน ที่ลุ่มใช้ทำนา บางแห่งยกร่องปลูกไม้ผล ปลูกอ้อย ขุดสระเลี้ยงปลา และมีทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ แต่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำทำการเกษตร 
อาณาเขตตำบล 
           
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 
           ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 
จำนวนประชากรของตำบล 
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 942 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 3,942 คน แยกเป็นชาย 2,011 คน หญิง 1,968 คน 
ข้อมูลอาชีพของตำบล 
อาชีพหลัก :: ไร่อ้อย, ทำนา อาชีพเสริม :: เลี้ยงสัตว์ 
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 
           1. วัดในตำบลทั้งหมด 4 วัด 
           2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง 
           3. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง 
           4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 
           5. สถานีอนามัย 1 แห่ง 

คำสำคัญ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ที่มา : http://www.janthima.go.th/data_4134

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=897&code_db=DB0018&code_type=0015

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=897&code_db=610013&code_type=11

Google search

Mic

องค์การบริหารส่วนตําบลประชาสุขสันต์

องค์การบริหารส่วนตําบลประชาสุขสันต์

ตำบลประชาสุขสันต์ มี 10 หมู่บ้าน โดยแยกมาจากตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ ชื่อประชาสุขสันต์ เกิดจากราษฎรในตำบลส่วนใหญ่จะอพยพมาจากภาคอีสานซึ่งเป็นที่แล้ง และมาเจอแหล่งอุดมสมบูรณ์ เลยตั้งชื่อประชาสุขสันต์

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 948

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนพลวง

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนพลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ตำบล โนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางทิศ ใต้ของ อำเภอลานกระบือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลานกระบือ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,156.25 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอลานกระบือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลานกระบือประมาณ 3 กิโลเมตร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,018

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงทับแรต

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงทับแรต

ตำบลบึงทับแรต แยกมาจากตำบลลานกระบือ ซึ่งปัจจุบันมี 8 หมู่บ้านที่มาของตำบลบึงทับแรต คือมีบึงโบราณขนาดใหญ่ ในตำบลและบึงแห่งนี้จะเป็นสถานที่ของแรดผสมพันธุ์ ชาวตำบลบึงทับแรต จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อบึงทับแรต

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,060

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 204 หมู่ที่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร มีเขตติดต่อกัน 3 อำเภอ ดังนี้ทิศเหนือและทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชรทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,287

โรงพยาบาลลานกระบือ

โรงพยาบาลลานกระบือ

เดิมตำบลลานกระบือมีสถานบริการสาธรณสุขเพียงแห่งเดียวคือ สำนักงานผดุงครรภ์ตำบลลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506 ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านลานกระบือ มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานบริการ 1 คน คือ นางอนงค์ ชูศักดิ์ ต่อมาได้ยกระดับเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ให้บริการด้านสาธรณสุขแก่ประชาชนในเขตตำบลลานกระบือในปี 2527 ประชาชนในตำบลลานกระบือ ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินและได้รับบริจาคที่ดินบางส่วน จากนาย หวยประหยัด รวมเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ เพื่อใช้ในการสร้างโรงพยาบาล ซึ่งได้รับงบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เริ่มเปิดให้บริการประชาชนวันแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2529 พวกเราจึงถึงถือเอาวันที่ 13 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันเกิดของโรงพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,273

องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอโนนพลวง อำเภอพรานกระต่าย ปัจจุบันแยกออกมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ 

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,149