โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้ชม 1,258

[16.1001007, 99.5080115, โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา]

ประวัติโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษาเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน วังไทรวิทยาคม ในนามสาขาหินชะโงก ตำบลโพธิ์ทอง กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มก่อสร้างโดยบุคคล 3 ฝ่าย คือ
           นายอุดร เนื่องไชยยศ (อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังไทรวิทยาคม)
           นายจรัส ยามา (กำนันตำบลโพธิ์ทอง)
           นายเฉลียว ศรีวิเชียร (ไวยาวัจกรวัดหินชะโงก)
           เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2532 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน มีครูเทียวมาสอนจากโรงเรียนวังไทรวิทยาคม
ในปีการศึกษา 2533 โรงเรียนวังไทรวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีการรณรงค์ให้นักเรียนได้เรียนฟรีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 63 คน ทางกำนัน และนายเฉลียว ศรีวิเชียร เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน จึงได้ตกลงกันให้ใช้โรงลิเกของวัดหินชะโงกเป็นที่เรียน และได้ปรึกษากันเพื่อหาที่ดินเพื่อใช้ในการ ก่อตั้งโรงเรียน และได้ที่ดินบริเวณเขาชุมแสง ซึ่งชาวบ้านยินยอม ให้จัดตั้งโรงเรียนได้  ในปีการศึกษา 2534 โรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ 72 คน ทำให้เกิดปัญหาสถานที่เรียน กำนันจำรัส ยามา และนายเฉลียว ศรีวิเชียร พร้อมด้วย อาจารย์ดำรงค์ อิ้มทับ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังไทรวิทยาคมในขณะนั้น ได้ตกลงกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโดยใช้งบประมาณจากวัด โรงเรียน และกำนัน จึงทำให้มีสถานที่เรียน  ในปีการศึกษา 2536 ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนโพธิ์ทองราษฎร์วิทยา โดยมี นายชาติชาย ระวังภัย เป็นครูใหญ่คนแรก ในปีการศึกษา 2537 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ อำเภอปางศิลาทอง และย้ายที่เรียนจากวัดหินชะโงกมาอยู่ที่บ้านเขาชุมแสง ซึ่งเป็นที่ดินที่ชาวบ้านมอบให้ ในการก่อสร้างโรงเรียน เนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา งบประมาณในการก่อสร้างครั้งแรกเป็นอาคารชุด ก.ข.ค. เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท

คำสำคัญ : โรงเรียน

ที่มา : https://wikivisually.com/lang-th/wiki/

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา. สืบค้น 24 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=863&code_db=610013&code_type=09

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=863&code_db=610013&code_type=09

Google search

Mic

โรงพยาบาลปางศิลาทอง

โรงพยาบาลปางศิลาทอง

โรงพยาบาลปางศิลาทองตั้งอยู่ที่ 250 ม.4 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ (F2) เจ้าของ/ต้นสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   กำแพงเพชร จำนวนเตียงขออนุญาต 30 เตียง ให้บริการจริง 34 เตียง อัตราครองเตียง 48.96% ปี 2540 เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงในปี 2547 และสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ เปิดให้บริการ ปี 2557

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,334

องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

ตำบลปางตาไว เดิมมีชาวนาคนหนึ่งได้มาตัดยาง มีชื่อว่า ตาไว และได้สร้างที่พักแรม เรียกว่า ปาง ผู้คนผ่านไปมาพบเห็น จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "ปางตาไว" ต่อมาได้มีผู้อพยพมาอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่า "บ้านปางตาไว" อยู่ในเขตการปกครองของตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง ต่อมาปี 2517 ได้แยกมาอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโพธิ์ทอง กระทั่งปี พ.ศ. 2524 แยกจากตำบลโพธิ์ทองมาเป็นตำบลปางตาไว และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 กรมการปกครองได้ประกาศแยกอำเภอคลองขลุง ออกเป็นกิ่งอำเภอปางศิลาทอง ตำบลปางตาไว จึงขึ้นอยู่กับอำเภอปางศิลาทองนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,121

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ในปีการศึกษา 2533 โรงเรียนวังไทรวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีการรณรงค์ให้นักเรียนได้เรียนฟรีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 63 คน ทางกำนัน และนายเฉลียว ศรีวิเชียร เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน จึงได้ตกลงกันให้ใช้โรงลิเกของวัดหินชะโงกเป็นที่เรียน และได้ปรึกษากันเพื่อหาที่ดินเพื่อใช้ในการ ก่อตั้งโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,258

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนโค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอปางศิลาทอง ห่างจาก อำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ 80 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจากสภา ตำบลหินดาตเป็นองค์การ บริหารส่วนตำบลหินดาต เมื่อ พ.ศ.2538 มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 79 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,484

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ตำบลโพธิ์ทอง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ทำนาประมาณ ร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีถนนสายหลักจำนวน 1 สาย คือ สายโค้งวิไล-เขาน้ำอุ่น มีลำคลองขนาดใหญ่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของตำบลคือลำน้ำคลองขลุง มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร

 

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,131

สถานีตำรวจภูธรปางศิลาทอง

สถานีตำรวจภูธรปางศิลาทอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2536กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศการปกครองและยกฐานะการปกครองของ ของ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพธ์ทอง ตำบลหินดาดและตำบลปางตาไวซึ่งอยู่ในการปกครองของอำเภอคลองขลุง เป็น กิ่งอำเภอปางศิลาทอง สถานีตำรวจกิ่งอำเภอปางศิลาทอง จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการประชาชนโดยใช้อาคารที่พักสายตรวจชะโงก หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,494