โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้ชม 1,300

[16.5469882, 99.7481805, โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม]

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 204 หมู่ที่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร มีเขตติดต่อกัน 3 อำเภอ ดังนี้
                ทิศเหนือและทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
                ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
                ทิศตะวันตก   มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร
                โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนลานกระบือวิทยา โดยที่ นายสมพล   ตันติสันติสม ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยาได้มอบหมายให้นายอำนวย อภิชาติตระกูล  มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขา เริ่มจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2533 โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษา ต่อมา ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2534  นายแพทย์ปรีชา มุสิกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1กำแพงเพชรได้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสดจำนวน 283,000 เพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวน 40-0-6.25 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน โดยมอบผ่านคณะกรรมการสภาตำบลโนนพลวง (ปัจจุบันเป็นตำบลจันทิมา) ซึ่งคณะกรรมการสภาตำบลได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินได้ตามความประสงค์ของผู้แทนราษฎร  แต่เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประเภทป่าเสื่อมโทรมนายวารห์ มุสิกะปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร(ตำแหน่งในขณะนั้น) จึงได้ติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา เพื่ออนุมัติประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม  ปีการศึกษา 2535 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ตำบลโนนพลว’อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และเนื่องจากในปี พ.ศ. 2535 เป็นปีครบรอบ 100 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา จึงประกาศให้โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมเป็นโรงเรียนอนุสรณ์ 100 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญได้เห็นชอบให้อนุมัติให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมเป็นหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ รับผิดชอบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของเยาวชนในอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 376 คน คณะครูจำนวน 18 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ผู้บริหารปัจจุบันคือ ดร.บรรจบ ภูโสดา

 

 

คำสำคัญ : โรงเรียน

ที่มา : http://rpv.ac.th/data_17085

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม. สืบค้น 20 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=858&code_db=kpp&code_type=DB0017-3

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=858&code_db=610013&code_type=11

Google search

Mic

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนพลวง

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนพลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ตำบล โนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางทิศ ใต้ของ อำเภอลานกระบือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลานกระบือ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,156.25 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอลานกระบือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลานกระบือประมาณ 3 กิโลเมตร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,022

องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอโนนพลวง อำเภอพรานกระต่าย ปัจจุบันแยกออกมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ 

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,157

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 204 หมู่ที่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร มีเขตติดต่อกัน 3 อำเภอ ดังนี้ทิศเหนือและทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชรทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,300

โรงพยาบาลลานกระบือ

โรงพยาบาลลานกระบือ

เดิมตำบลลานกระบือมีสถานบริการสาธรณสุขเพียงแห่งเดียวคือ สำนักงานผดุงครรภ์ตำบลลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506 ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านลานกระบือ มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานบริการ 1 คน คือ นางอนงค์ ชูศักดิ์ ต่อมาได้ยกระดับเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ให้บริการด้านสาธรณสุขแก่ประชาชนในเขตตำบลลานกระบือในปี 2527 ประชาชนในตำบลลานกระบือ ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินและได้รับบริจาคที่ดินบางส่วน จากนาย หวยประหยัด รวมเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ เพื่อใช้ในการสร้างโรงพยาบาล ซึ่งได้รับงบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เริ่มเปิดให้บริการประชาชนวันแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2529 พวกเราจึงถึงถือเอาวันที่ 13 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันเกิดของโรงพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,278

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงทับแรต

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงทับแรต

ตำบลบึงทับแรต แยกมาจากตำบลลานกระบือ ซึ่งปัจจุบันมี 8 หมู่บ้านที่มาของตำบลบึงทับแรต คือมีบึงโบราณขนาดใหญ่ ในตำบลและบึงแห่งนี้จะเป็นสถานที่ของแรดผสมพันธุ์ ชาวตำบลบึงทับแรต จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อบึงทับแรต

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,068

องค์การบริหารส่วนตําบลประชาสุขสันต์

องค์การบริหารส่วนตําบลประชาสุขสันต์

ตำบลประชาสุขสันต์ มี 10 หมู่บ้าน โดยแยกมาจากตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ ชื่อประชาสุขสันต์ เกิดจากราษฎรในตำบลส่วนใหญ่จะอพยพมาจากภาคอีสานซึ่งเป็นที่แล้ง และมาเจอแหล่งอุดมสมบูรณ์ เลยตั้งชื่อประชาสุขสันต์

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 952