โรงพยาบาลลานกระบือ

โรงพยาบาลลานกระบือ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 1,274

[16.5985723, 99.8431474, โรงพยาบาลลานกระบือ]

ประวัติโรงพยาบาลลานกระบือ
        
เดิมตำบลลานกระบือมีสถานบริการสาธรณสุขเพียงแห่งเดียวคือ สำนักงานผดุงครรภ์ตำบลลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506 ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านลานกระบือ มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานบริการ 1 คน คือ นางอนงค์ ชูศักดิ์ ต่อมาได้ยกระดับเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ให้บริการด้านสาธรณสุขแก่ประชาชนในเขตตำบลลานกระบือในปี 2527 ประชาชนในตำบลลานกระบือ ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินและได้รับบริจาคที่ดินบางส่วน จากนาย หวยประหยัด รวมเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ เพื่อใช้ในการสร้างโรงพยาบาล ซึ่งได้รับงบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เริ่มเปิดให้บริการประชาชนวันแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2529 พวกเราจึงถึงถือเอาวันที่ 13 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันเกิดของโรงพยาบาล
        ในแรกเริ่มดำเนินการมีความยุ่งยากในเรื่องการจัดระบบการทำงาน บุคลากรมีน้อย และไม่ครบทุกฝ่าย พยาบาลในระยะแรกจึงทำหน้าที่หลายอย่าง ไม่เฉพาะด้านการพยาบาลเท่านั้น ต่อมามีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพบริการสร้างศรัทธาให้กับประชาชน ซึ่งเดิมประชาชนนิยมไปรับบริการโรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยที่ โรงพยาบาลลานกระบือเป็นจุดกลางของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งประกอบกับ เป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่จึงต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์และสร้างผลงานด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งได้มีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้นตลอดมาจนกระทั่งเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือในขณะนั้น จัดทำโครงการขยายโรงพยาบาล เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยและรับผู้บริการที่เพิ่มขึ้นและได้รับงบประมาณจากการแปรญัตติ งบประมาณปี 2536 โดย นายแพทย์ปรีชา มุสิกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนเงิน 16,240,674 บาท จัดสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง แล้วเสร็จในปี 2537 และเริ่มให้บริการในโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 เป็นต้นมา ซึ่งโรงพยาบาลลานกระบือได้เห็นความสำคัญของการให้บริการด้านการแพทย์ และสาธรณสุข ได้พัฒนาคุณภาพบริการตามนโยบายการปรับโฉมหน้าสถานบริการสาธรณสุขมีการพัฒนาด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาล ตลอดจนอาคารสถานที่ให้ทันสมัย สะอาด สวยงาม และให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี เพื่อให้ประทับใจประชาชนอำเภอลานกระบือ ตลอดเวลา  30 ปีที่ผ่านมา เราได้มีการพัฒนาอย่างนี้อยู่เสมอและจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป

คำสำคัญ : โรงพยาบาล

ที่มา : http://www.lkbhos.go.th/page/aboutus

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). โรงพยาบาลลานกระบือ. สืบค้น 17 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=850&code_db=DB0004&code_type=K0001

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=850&code_db=610013&code_type=11

Google search

Mic

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนพลวง

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนพลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ตำบล โนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางทิศ ใต้ของ อำเภอลานกระบือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลานกระบือ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,156.25 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอลานกระบือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลานกระบือประมาณ 3 กิโลเมตร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,019

โรงพยาบาลลานกระบือ

โรงพยาบาลลานกระบือ

เดิมตำบลลานกระบือมีสถานบริการสาธรณสุขเพียงแห่งเดียวคือ สำนักงานผดุงครรภ์ตำบลลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506 ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านลานกระบือ มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานบริการ 1 คน คือ นางอนงค์ ชูศักดิ์ ต่อมาได้ยกระดับเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ให้บริการด้านสาธรณสุขแก่ประชาชนในเขตตำบลลานกระบือในปี 2527 ประชาชนในตำบลลานกระบือ ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินและได้รับบริจาคที่ดินบางส่วน จากนาย หวยประหยัด รวมเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ เพื่อใช้ในการสร้างโรงพยาบาล ซึ่งได้รับงบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เริ่มเปิดให้บริการประชาชนวันแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2529 พวกเราจึงถึงถือเอาวันที่ 13 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันเกิดของโรงพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,274

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงทับแรต

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงทับแรต

ตำบลบึงทับแรต แยกมาจากตำบลลานกระบือ ซึ่งปัจจุบันมี 8 หมู่บ้านที่มาของตำบลบึงทับแรต คือมีบึงโบราณขนาดใหญ่ ในตำบลและบึงแห่งนี้จะเป็นสถานที่ของแรดผสมพันธุ์ ชาวตำบลบึงทับแรต จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อบึงทับแรต

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,065

องค์การบริหารส่วนตําบลประชาสุขสันต์

องค์การบริหารส่วนตําบลประชาสุขสันต์

ตำบลประชาสุขสันต์ มี 10 หมู่บ้าน โดยแยกมาจากตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ ชื่อประชาสุขสันต์ เกิดจากราษฎรในตำบลส่วนใหญ่จะอพยพมาจากภาคอีสานซึ่งเป็นที่แล้ง และมาเจอแหล่งอุดมสมบูรณ์ เลยตั้งชื่อประชาสุขสันต์

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 951

องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอโนนพลวง อำเภอพรานกระต่าย ปัจจุบันแยกออกมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ 

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,153

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 204 หมู่ที่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร มีเขตติดต่อกัน 3 อำเภอ ดังนี้ทิศเหนือและทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชรทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,295