วัดดอนมูล

วัดดอนมูล

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 751

[16.8735466, 98.6740407, วัดดอนมูล]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีศาลาการเปรียญกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๐ กุฎีสงฆ์จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น วัดดอนมูล สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๒ รูป สามเณร ๑๑ รูป เจ้าอาวาสมี ๙ รูป คือ รูปที่ ๑ พระยะ พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๗๓ รูปที่ ๒ พระเสาร์ พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๘๐ รูปที่ ๓ พระมูล พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๖ รูปที่ ๔ พระคำมา พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๕๐๖ รูปที่ ๕ พระสมนึก พ.ศ. ๒๕๐๖ -๒๕๐๘ รูปที่ ๖ พระคำ พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๔ รูปที่ ๗ พระสมบัติ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๒ รูปที่ ๘ พระบุญมาก ยุตฺติโก พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖ รูปที่ ๙ พระอินแสน เตชวโร รักษาการสืบต่อมา

คำสำคัญ : วัดดอนมูล

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=212:2012-05-10-06-52-39&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดดอนมูล. สืบค้น 30 พฤศจิกายน 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=830&code_db=DB0015&code_type=1

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=830&code_db=610009&code_type=TK008

Google search

Mic

 วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว

 วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ บ้านดอนคีรี หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๕ เส้น ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับถนนและที่ดินนายประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ทิศตะวันออกยาว ๒ เส้น ติดต่อกับที่ดิน จ.ส.ต. อรรถ อันอำไพ ทิศตะวันตกยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินนายหอม สิงห์แก้ว โดยมี น.ส. ๓ เล่ม ๒ หน้า ๑๒๙ สาระบบ ๒๙๑ เป็นหลักฐาน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๖ ตารางวา ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๑๐๓

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 429

วัดดอนมูล

วัดดอนมูล

วัดดอนมูล ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗/๑ บ้านเพลินจิต หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๕๖ เมตร ติดต่อกับป่าไม้ ทิศใต้ยาว ๕๖ เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๑๒๔ เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร ทิศตะวันตกยาว ๑๒๔ เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร โดยมี ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๕ เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 751