วัดดอนมูล

วัดดอนมูล

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 975

[16.8735466, 98.6740407, วัดดอนมูล]

ชื่อวัด : 
     
 วัดดอนมูล

สถานที่ตั้ง :
       
ตั้งอยู่เลขที่ 137/1 บ้านเพลินจิต หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา : 
       
วัดดอนมูล เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว 56 เมตร ติดต่อกับป่าไม้ ทิศใต้ยาว 56 เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 124 เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร ทิศตะวันตกยาว 124 เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร โดยมี ส.ค. 1 เลขที่ 65 เป็นหลักฐาน
        พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีศาลาการเปรียญกว้าง 5 เมตร ยาว 23 เมตร สร้าง พ.ศ. 2510 กุฎีสงฆ์จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น วัดดอนมูล สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 2 รูป สามเณร 11 รูป เจ้าอาวาสมี 9 รูป คือ รูปที่ 1 พระยะ พ.ศ. 2470-2473 รูปที่ 2 พระเสาร์ พ.ศ. 2473-2480 รูปที่ 3 พระมูล พ.ศ. 2480-2486 รูปที่ 4 พระคำมา พ.ศ. 2486-2506 รูปที่ 5 พระสมนึก พ.ศ. 2506-2508 รูปที่ 6 พระคำ พ.ศ. 2508-2514 รูปที่ 7 พระสมบัติ พ.ศ. 2514-2522 รูปที่ 8 พระบุญมาก ยุตฺติโก พ.ศ. 2522-2526 รูปที่ 9 พระอินแสน เตชวโร รักษาการสืบต่อมา

คำสำคัญ : วัดดอนมูล

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=212:2012-05-10-06-52-39&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดดอนมูล. สืบค้น 24 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=830&code_db=DB0015&code_type=1

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=830&code_db=610009&code_type=TK008

Google search

Mic

วัดดอนมูล

วัดดอนมูล

วัดดอนมูล ตั้งอยู่เลขที่ 137/1 บ้านเพลินจิต หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว 56 เมตร ติดต่อกับป่าไม้ ทิศใต้ยาว 56 เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 124 เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร ทิศตะวันตกยาว 124 เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร โดยมี ส.ค. 1 เลขที่ 65 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 975

วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านดอนคีรี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 5 เส้น ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว 5 เส้น ติดต่อกับถนนและที่ดินนายประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ทิศตะวันออกยาว 2 เส้น ติดต่อกับที่ดิน จ.ส.ต. อรรถ อันอำไพ ทิศตะวันตกยาว 2 เส้น 10 วา ติดต่อกับที่ดินนายหอม สิงห์แก้ว โดยมี น.ส.3 เล่ม 2 หน้า 129 สาระบบ 291 เป็นหลักฐาน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 26 ตารางวา ตาม น.ส.3 เลขที่ 103

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 560