วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 582

[16.9845111, 98.514767, วัดดอนแก้ว]

ชื่อวัด : 
     
  วัดดอนแก้ว

สถานที่ตั้ง :
       
ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านดอนคีรี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา : 
         
วัดดอนแก้ว เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 5 เส้น ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว 5 เส้น ติดต่อกับถนนและที่ดินนายประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ทิศตะวันออกยาว 2 เส้น ติดต่อกับที่ดิน จ.ส.ต. อรรถ อันอำไพ ทิศตะวันตกยาว 2 เส้น 10 วา ติดต่อกับที่ดินนายหอม สิงห์แก้ว โดยมี น.ส.3 เล่ม 2 หน้า 129 สาระบบ 291 เป็นหลักฐาน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 26 ตารางวา ตาม น.ส.3 เลขที่ 103
         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง 13.50 เมตร ยาว 17 เมตร สร้าง พ.ศ. 2475 ศาลาการเปรียญกว้าง 5.50 เมตร ยาว 28.50 เมตร สร้าง พ.ศ. 2493 กุฎีสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปหินอ่อน ได้มาจากสหภาพพม่า พระเพลากว้าง 50 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหาร
         วัดดอนแก้ว สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2465 โดยมีขุนระมาดไมตรี เป็นหัวหน้าในการสร้างวัดนี้ แต่เดิมตั้งอยู่ท่ามกลางของหมู่บ้าน ต่อมาจึงได้ย้ายมาจัดตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ 1 งาน 585ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคานสีมาวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2475

คำสำคัญ : วัดดอนแก้ว

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=207:2012-05-10-06-34-47&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดดอนแก้ว. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=828&code_db=DB0015&code_type=1

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=828&code_db=610009&code_type=TK008

Google search

Mic

วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านดอนคีรี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 5 เส้น ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว 5 เส้น ติดต่อกับถนนและที่ดินนายประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ทิศตะวันออกยาว 2 เส้น ติดต่อกับที่ดิน จ.ส.ต. อรรถ อันอำไพ ทิศตะวันตกยาว 2 เส้น 10 วา ติดต่อกับที่ดินนายหอม สิงห์แก้ว โดยมี น.ส.3 เล่ม 2 หน้า 129 สาระบบ 291 เป็นหลักฐาน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 26 ตารางวา ตาม น.ส.3 เลขที่ 103

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 582

วัดดอนมูล

วัดดอนมูล

วัดดอนมูล ตั้งอยู่เลขที่ 137/1 บ้านเพลินจิต หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว 56 เมตร ติดต่อกับป่าไม้ ทิศใต้ยาว 56 เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 124 เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร ทิศตะวันตกยาว 124 เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร โดยมี ส.ค. 1 เลขที่ 65 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,008