วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 431

[-, -, วัดดอนแก้ว]

   พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๕ ศาลาการเปรียญกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๓ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปหินอ่อน ได้มาจากสหภาพพม่า พระเพลากว้าง ๕๐ นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหาร

         วัดดอนแก้ว สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยมีขุนระมาดไมตรี เป็นหัวหน้าในการสร้างวัดนี้ แต่เดิมตั้งอยู่ท่ามกลางของหมู่บ้าน ต่อมาจึงได้ย้ายมาจัดตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคานสีมาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๗๕

คำสำคัญ : วัดดอนแก้ว

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=207:2012-05-10-06-34-47&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดดอนแก้ว. สืบค้น 1 ธันวาคม 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=828&code_db=DB0015&code_type=1

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=828&code_db=610009&code_type=TK008

Google search

Mic

วัดดอนมูล

วัดดอนมูล

วัดดอนมูล ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗/๑ บ้านเพลินจิต หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๕๖ เมตร ติดต่อกับป่าไม้ ทิศใต้ยาว ๕๖ เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๑๒๔ เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร ทิศตะวันตกยาว ๑๒๔ เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร โดยมี ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๕ เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 752

 วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว

 วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ บ้านดอนคีรี หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๕ เส้น ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับถนนและที่ดินนายประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ทิศตะวันออกยาว ๒ เส้น ติดต่อกับที่ดิน จ.ส.ต. อรรถ อันอำไพ ทิศตะวันตกยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินนายหอม สิงห์แก้ว โดยมี น.ส. ๓ เล่ม ๒ หน้า ๑๒๙ สาระบบ ๒๙๑ เป็นหลักฐาน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๖ ตารางวา ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๑๐๓

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 431