วัดแม่ต้านเหนือ

วัดแม่ต้านเหนือ

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้ชม 967

[17.2299037, 98.2267133, วัดแม่ต้านเหนือ]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินภูเขาเล็ก ๆ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมย ซึ่งติดเขตแดนสหภาพพม่า อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๔ โครงสร้างเป็นไม้พื้นคอนกรีต ศาลาการเปรียญกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น หอฉันกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ๒ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง หอระฆังสร้างด้วยไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุพุทธรูปไม้ขนุนแกะสลัก ๒ องค์ นายพรหม นางพิมพ์ สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ พระพุทธรูปไม้ขนุนอีก ๒ องค์ สร้างโดย ท้าวอินต๊ะ และท้าวเขื่อนเพชร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ พระประธานในวิหาร ๒ องค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น

วัดแม่ต้านเหนือ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๐ ที่จริงแล้ววัดนี้นับเป็นวัดที่เก่าแก่มีมาก่อน พ.ศ. ๒๓๒๐ แต่จะนานเท่าใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมตั้งอยู่ที่บ้านลำล้อง หมู่ที่ ๒ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ต้าน ต่อมาถึงประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างขึ้นใหม่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒ ไร่ ครั้นถึง ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ สมัยที่พระปัญญาเป็นเจ้าอาวาส ได้ย้ายวัดมาตั้งอยู่ที่สี่แยกถนนราชดำเนินปัจจุบันที่นี้เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดแม่ต้านเหนือ เพราะทางวัดได้ย้ายอีกครั้งหนึ่งเป้นครั้งสุดท้ายได้ริเริ่มดำเนินการการย้ายเสนาสนะในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ย้ายมาสร้าง ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ ๑ กิโลเมตร เนื่องจากที่ตั้งเดิมเป็นที่ลุ่มถูกน้ำท่วมขังในฤดูฝนและคับแคบขยายไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศย้ายวัดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘๑ ไร่

คำสำคัญ : วัดแม่ต้านเหนือ

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=248:2012-05-11-06-20-17&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดแม่ต้านเหนือ. สืบค้น 20 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=766&code_db=DB0010&code_type=0032

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=766&code_db=610009&code_type=TK009

Google search

Mic

วัดมงคลคีรีเขต

วัดมงคลคีรีเขต

วัดมงคลคีรี ตั้งอยู่เลขที่ 20 บ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 72 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทุ่งนาและลำห้วยแม่จวง ทิศใต้ติดต่อกับถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนและทุ่งนา ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนไปยังลำห้วยแม่จวง และมีธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 963

วัดแม่ต้านเหนือ

วัดแม่ต้านเหนือ

วัดแม่ต้านเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ บ้านแม่ต้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘๑ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับลำห้วยและที่นา ทิศใต้ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับค่าย ต.ช.ด. โดยมี น.ส. ๓ เลขที่ ๗๔ เป็นหลักฐาน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒๖ ตารางวา ตาม น.ส. ๓ ก เลขที่ ๘๙

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 967