วัดนาโบสถ์

วัดนาโบสถ์

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้ชม 880

[16.6903846, 99.1517664, วัดนาโบสถ์]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๖ หอสวดมนต์กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๗ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง นอกจากนี้มี อาคารเรียนพระปริยัติธรรม และฌาปนสถาน สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธาน ๖ องค์ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างใหม่

วัดนาโบสถ์ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ มีนามตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา ๑๗ รูป สามเณร ๙ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๒๗ ตั้งแต่ตั้งเป็นวัด

คำสำคัญ : วัดนาโบสถ์

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=221:2012-05-10-07-50-37&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดนาโบสถ์. สืบค้น 21 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=761&code_db=DB0005&code_type=B001

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=761&code_db=610009&code_type=TK004

Google search

Mic

วัดนาโบสถ์

วัดนาโบสถ์

วัดนาโบสถ์ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงทอง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางหลวง ทิศใต้ติดต่อกับคลองสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินว่างเปล้า ทิศตะวันตกติดต่อกับทางสาธารณะ โดยมี น.ศ. ๓ ก เลขที่ ๑๘๕๖ เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 880