วัดอุ้มผาง

วัดอุ้มผาง

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 1,071

[16.0188323, 98.8636111, วัดอุ้มผาง]

            คำว่า "อุ้มผาง" เพี้ยนมาจากคำว่า "อุ้มผะ" ในภาษากะเหรี่ยง หมายความว่า "กระบอกไม้ไผ่" เดิมราว พ.ศ. 2432 นั้นอุ้มผางขึ้นอยู่กับจังหวัดอุทัยธานี โดยกำหนดให้เป็นเมืองหน้าด่านทางชายแดนทางด้านทิศตะวันตก เป็นจุดตรวจตราชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาค้าขายในประเทศไทศไทย โดยที่ผู้เดินทางมานั้นจะนำเอกสารผ่านทาง ใส่มาในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อมาถึงก็จะเปิดกระบอกไม้ไผ่ และนำเอกสารออกมาแสดง ต่อมาภายหลัง "อุ้มผะ" ก็เรียกเพี้ยนไปเป็น "อุ้มผาง" ตามสำเนียงไทยนั่นเอง
            เดิมทีพื้นที่อุ้มผางเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ และนอกจากชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงแล้งก็ยังมีชาวเขาเผ่าม้ง กระทั่งต่อมาก็เริ่มมีชาวไทยทางเหนืออพยพลงมาบุกเบิกจับจองพื้นที่ทำมาหากิน และชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นพลเมืองดั้งเดิมก็ค่อยๆอพยพถอยร่นเข้าไปอยู่ตามชายป่าที่ลึกกว่าเดิม ทำให้ในปัจจุบัน จะเห็นว่าพื้นที่ในอำเภอและรอบๆตัวอำเภออุ้มผางนั้น จะเป็นชาวไทยที่พูดภาษาไทยสำเนียงภาคเหนือ (อู้กำเมือง) เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติของชนเผ่ากะเหรี่ยงนั้นเป็นชนเผ่าที่รักความสงบ ดำรงค์วิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ

คำสำคัญ : วัดอุ้มผาง

ที่มา : https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=travelsomewhere&month=04-2012&date=17&group=38&gblog=29

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดอุ้มผาง. สืบค้น 16 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=736&code_db=DB0015&code_type=1

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=736&code_db=610009&code_type=TK002

Google search

Mic

วัดอุ้มผาง

วัดอุ้มผาง

คำว่า "อุ้มผาง" เพี้ยนมาจากคำว่า "อุ้มผะ" ในภาษากะเหรี่ยง หมายความว่า "กระบอกไม้ไผ่" เดิมราว พ.ศ. 2432 นั้นอุ้มผางขึ้นอยู่กับจังหวัดอุทัยธานี โดยกำหนดให้เป็นเมืองหน้าด่านทางชายแดนทางด้านทิศตะวันตก เป็นจุดตรวจตราชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาค้าขายในประเทศไทศไทย โดยที่ผู้เดินทางมานั้นจะนำเอกสารผ่านทาง ใส่มาในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อมาถึงก็จะเปิดกระบอกไม้ไผ่ และนำเอกสารออกมาแสดง ต่อมาภายหลัง "อุ้มผะ" ก็เรียกเพี้ยนไปเป็น "อุ้มผาง" ตามสำเนียงไทยนั่นเอง

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 1,071

วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นวัดที่ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นมาเดิมเรียกว่า "วัดนุผาโด้" แปลว่า หนองใหญ่ พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นเนินเขาเชิงราดสูง วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2477 ตั้งมาพร้อมกับหมู่บ้านหนองหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ต่อมาเมื่อมีคนไทยจากจังหวัดลำพูน - แพร่ - ตาก ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ทำให้ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งเป็นเผ่าที่ไม่ชอบสุงสิงกันใคร จึงได้ย้ายไปที่อื่น

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2021 ผู้เช้าชม 865

วัดพานิชย์นิรมล

วัดพานิชย์นิรมล

วัดพานิชย์นิรมล ตั้งอยู่เลขที่ 3 บ้านอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 86 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับทางสาธารณะ โดยมี น.ส. 3 ก เลขที่ 548 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2023 ผู้เช้าชม 491