สมเกียรติ ทองแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้ชม 547

[16.6170053, 99.809035, สมเกียรติ ทองแก้ว]

            นายสมเกียรติ ทองแก้ว เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนบุตรและธิดา 5 คน ของนายหิน ทองแก้ว กับนางบุญมา สงวนสุข นายสมเกียรติ ทองแก้ว มีกำเนิดในวันศุกร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 7 ปี 2471 นักกษัตร ตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 25471  ภูมิกำเนิดอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญของอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นามเดิมของนายสมเกียรติ ทองแก้ว คือ "อินทร์" คนทั่วไปจึงรุู้้จักและเรียกขานนายสมเกียรติ ทองแก้ว ว่า "ผู้ใหญ่อินทร์" ในปัจจุบัน

งาน ภูมิปัญญา กับความสำเร็จ
            นายสมเกียรติ ทองแก้ว อพยพครอบครัวมาตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพ ณ บ้านอินทรานุสรณ์ ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นับเวลาได้ 35 ปี (พ.ศ.2505-2541) การบำเพ็ญตนบนวิถีเกษตรกรผู้มีความขยันหมั่นเพียร มานะอดทน ประหยัดอดออม และรู้จักใช้ปัญญาในการสร้างสรรค์และกำหนดแนวทางของสัมมาอาชีพแห่งตน รวมทั้งการใช้ปัญญาจากประสบการณ์ของตนแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของเหตุแลผล การบำเพ็ญตนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้นายสมเกียรติ ทองแก้ว ประสพความสำเร็จในกิจการงานทั้งกิจการงานส่วนตัว กิจต่อครอบครัว และกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ

งานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ
           นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 ที่นายสมเกียรติ ทองแก้ว และครอบครัวได้อพยพมาซื้อที่ดินและบุกเบิกพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่ ณ ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลจากความขยันขันแข็ง ความมุมานะ และความอดทนของนายสมเกียรติ ทองแก้ว หรือผู้ใหญ่อินทร์ ทำให้สภาพของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป คือ เปลี่ยนแปลงจากสภาพกายภาพที่เป็นแหล่งไกลความเจริญ พื่นที่เป็นป่าเส่ื่อมโทรม ทุ่งหญ้าธรรมชาติกลายเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ มีแหล่งน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำนาข้าว มีถนนหนทางเพื่อการคมนาคมติดต่อกับชุมชนเมืองหลักของท้องถิ่น จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น จึงเป็นหมู่บ้านอินทรานุสรณ์ขึ้นในเขตปกครองของตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งนายสมเกียรติ ทองแก้ว ได้เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญาของตนเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีบุคลภาพและดำเนินชีวิตไปบนวิถีสู่ความผาสุข

บทบาทสำคัญต่อชุมชนและสังคมสาธารณะ 
            1. บทบาทผู้นำชุมชน
                        1.1 ผุู้นำทางจริยธรรม
                        1.2 ผู้นำทางปัญญา
                                 -  เป็นผู้รู้มีความคิดตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อเยาวชน
                                 -  เป็นผู้รุู้จักใช้ปัญญา ความคิด นำวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก 
                                 -  เป็นผู้มีความรู้จริงในการประกอบอาชีพการเกษตร ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา และผุู้เข้ารับการอบรม
                                 -  เป็นผู้รู้จริง และประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงปลาด้วยภูมิปัญญาไทย ทำให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์คัดเลือกให้เป็นแหล่งศึกษาอบรมดูงานเลี้ยงปลาด้วยภูมิปัญญาไทย
                        1.3 ผู้นำทางอาชีพ
                                 -  เป็นผู้ริเร่ิมและนำอาชีพเกษตรสาขาต่างๆ มาดำเนินการและแนะนำแก่สมาชิกในชุมชน
                                 -  ได้รับการยอมรับและยกย่องในความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกร
                        1.4 ผุู้นำทางสังคม 
                                 -  ด้านการคมนาคมขนส่ง 
                                 -  ด้านการศึกษา
                                 -  ด้านสาธารณสุข
                                 -  ด้านขวัญกำลังใจและความม่ั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

กิตติกรรมประกาศ
            ผลของการปฏิบัติตนอันประกอบด้วยคุณธรรมที่ควรเป็นเยี่ยงอย่างแก่ชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของปณิธาน "ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด และรู้จักใช้ปัญญา" ที่นายสมเกียรติ ทองแก้ว ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวิต ทำให้นายสมเกียรติ ทองแก้วได้รับการประกาศเกียรติคุณในวาระและโอกาสต่างๆ จากองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้
            1. สโมสรโรตารี่กำแพงเพชร มอบโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นผู้ประกอบอาชีพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2520-2521
            2. กระทรวงมหาดไทย มอบประกาศเกียรติคุรในฐานะเป็นผู้นำอาชีพก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2530
            3. จังหวัดกำแพงเพชรมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นเกษตรกรดีเด่นของอำเภอลานกระบือ ประจำปี พ.ศ. 2532
            4. กระทรวงศึกษาธิการมองประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2532
            5. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดอาชีพทำสวน ประจำปี พ.ศ. 2533
            6. สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษามอบเกียรติบัตรในฐานะเป็นพ่อตัวอย่าง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2533
            7. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้านเกษตรกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2537

คำสำคัญ : บุคคลสำคัญ

ที่มา : สุพล อัตภานันท์ และคณะ. (2544). คนแกร่งกำแพงเพชร. กำแพงเพชร: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). สมเกียรติ ทองแก้ว. สืบค้น 23 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=629&code_db=DB0009&code_type=J004

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=629&code_db=610003&code_type=11

Google search

Mic
สมเกียรติ ทองแก้ว

นายสมเกียรติ ทองแก้ว เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนบุตรและธิดา 5 คน ของนายหิน ทองแก้ว กับนางบุญมา สงวนสุข นายสมเกียรติ ทองแก้ว มีกำเนิดในวันศุกร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 7 ปี 2471 นักกษัตร ตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2471  ภูมิกำเนิดอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญของอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นามเดิมของนายสมเกียรติ ทองแก้ว คือ "อินทร์" คนทั่วไปจึงรุู้้จักและเรียกขานนายสมเกียรติ ทองแก้ว ว่า "ผู้ใหญ่อินทร์" ในปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้เช้าชม 547