กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้ชม 825

[16.2770722, 99.7849084, กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ]

       หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ำแดง มีแหล่งน้ำที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมานานคือ แม่น้ำกงจีน พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรคือ ปลูกข้าว และประชาชนยังมีอาชีพเสริมที่สำคัญคือ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลท่ามะเขือ โดยได้มีการจัดเป็นกลุ่มหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับซึ่งได้ทำชื่อเสียงให้กับตำบลท่ามะเขือ และได้มีการนำผลผลิตออกจำหน่ายทั้งในและต่างจังหวัด
       การเดินทาง : เดินทางจากที่ว่าการอำเภอคลองขลุง มาที่ตลาดท่ามะเขือ จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วตรงมาประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบ ที่ทำการ อบต.ท่ามะเขือ แล้วขับรถตรงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บ้านวังน้ำแดง หมู่ที่ 5 แล้วท่านก็จะพบเห็นไม้ดอกไม้ประดับเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง

 

คำสำคัญ : ดอกไม้ประดับ

ที่มา : http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=511880&random=1488091223291

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ. สืบค้น 14 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=241&code_db=610007&code_type=03

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=241&code_db=610007&code_type=03

Google search

Mic

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองจอกพัฒนา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองจอกพัฒนา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

การทอผ้าเป็นหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี สันนิฐานจากประวัติศาสตร์ไทยได้กล่าวไว้จากหลักฐานการแต่งกายของกษัตริย์เจ้านาย ข้าราชการคหบดี ในสมัยนั้นได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องการส่งส่วยมักกว่าว่า “ส่งผ้าทอเป็นมัด น้ำผึ้ง ไม้หอม” และอื่นๆ เป็นเครื่องราชบรรณาการ ซึ่งการทอผ้านับว่าเป็นศิลปะที่ผู้เป็นช่างทอต้องมีความสามารถในการใช้สีของเส้นด้ายประกอบกันให้เกิดความสวยงามเหมาะสม และการแต่งแต้มสีทำให้เกิดลวดลาย การย้อม โดยเฉพาะผ้าที่เรียกว่า“ผ้ามัดหมี่” หากผู้ใดได้จับชมแล้วยากที่จะวางลงได้ 

เผยแพร่เมื่อ 27-06-2022 ผู้เช้าชม 851

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ

แหล่งน้ำที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมานานคือ แม่น้ำกงจีน พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรคือ ปลูกข้าว และประชาชนยังมีอาชีพเสริมที่สำคัญคือ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลท่ามะเขือ

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 825