ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ชั้นวางหนังสือ

KPRU38-04.00-0003
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางหนังสือ

KPRU38-04.00-0002
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางหนังสือ

KPRU38-04.00-0001
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้บัตรรายการ

KPRU37-04.00-0004
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้บัตรรายการ

KPRU37-04.00-0003
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

KPRU37-01.00-0027
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

ชั้นวางของ

KPRU36-04.00-0024
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางของ

KPRU36-04.00-0023
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางของ

KPRU36-04.00-0022
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางของ

KPRU36-04.00-0021
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางของ

KPRU36-04.00-0020
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางของ

KPRU36-04.00-0019
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางของ

KPRU36-04.00-0018
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางของ

KPRU36-04.00-0017
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางของ

KPRU36-04.00-0016
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางของ

KPRU36-04.00-0015
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นวางของ

KPRU36-04.00-0014
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้บานเลื่อนทึบ

KPRU36-04.00-0013
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้บานเลื่อนทึบ

KPRU36-04.00-0012
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้บานเลื่อนทึบ

KPRU36-04.00-0011
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้บานเลื่อนกระจก

KPRU36-04.00-0010
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้บานเลื่อนกระจก

KPRU36-04.00-0009
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้โชว์บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้ 8 ลิ้นชัก

KPRU36-04.00-0008
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้โชว์บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้ 8 ลิ้นชัก

KPRU36-04.00-0007
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้โชว์บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้ 8 ลิ้นชัก

KPRU36-04.00-0006
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้บานเปิด 2บาน

KPRU36-04.00-0005
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้บานเปิด 2บาน

KPRU36-04.00-0004
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้บานเปิด 2บาน

KPRU36-04.00-0003
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก

KPRU35-04.00-0004
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องตัดกระดาษ

KPRU35-04.00-0003
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องปั๊มทอง

KPRU29-09.10-0001
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องจูนเนอร์

KPRU27-07.00-0001
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

ตู้แสดงหนังสือ

KPRU27-04.00-0001
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องฉายฟิลม์ลูฟ

KPRU22-07.00-0002
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องฉายฟิลม์ลูฟ

KPRU22-07.00-0001
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

อาคารโสตทัศนศึกษา (AV)

KPRU21-01.00-0002
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

Mini WireLess : TP Link AC1300

ARIT65-13.00-0034
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

Mini WireLess : TP Link AC1300

ARIT65-13.00-0033
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

Mini WireLess : TP Link AC1300

ARIT65-13.00-0032
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

Mini WireLess : TP Link AC1300

ARIT65-13.00-0031
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

Mini WireLess : TP Link AC1300

ARIT65-13.00-0030
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

Mini WireLess : TP Link AC1300

ARIT65-13.00-0029
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

Mini WireLess : TP Link AC1300

ARIT65-13.00-0028
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

Mini WireLess : TP Link AC1300

ARIT65-13.00-0027
จำนวน 800 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

Mini WireLess : TP Link AC1300

ARIT65-13.00-0026
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

Mini WireLess : TP Link AC1300

ARIT65-13.00-0025
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

สายแปลงสัญญาณภาพ Mini HDMI to HDMI 1.5 เมตร

ARIT65-13.00-0024
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

สายแปลงสัญญาณภาพ Mini HDMI to HDMI 1.5 เมตร

ARIT65-13.00-0023
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

สายแปลงสัญญาณภาพ Mini HDMI to HDMI 1.5 เมตร

ARIT65-13.00-0022
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

สายแปลงสัญญาณภาพ Mini HDMI to HDMI 1.5 เมตร

ARIT65-13.00-0021
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2