ฐานข้อมูลออนไลน์ : Online Database

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Opac

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KPRU Discovery Service

KPRU Discovery Service

Keyword Title Author

ฐานข้อมูลสาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบสื่อสารของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

2eBook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Searching: 2eBook

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2eBook เปิดให้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการหนังสือหลากหลายสาขาวิชา

Google-Scholar : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Searching: Google Scholar

ฐานข้อมูลงานวิจัย : บริการการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการสืบค้นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ บทความในวารสารวิชาการต่างๆ โดยผู้สืบค้นนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้

ตรวจสอบ ยืม-คืน ทรัพยากร

* หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน *

ลืมรหัสสมาชิก
E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT VOTE ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจบุคลากร

ARIT KPRU eBooks

แบบสอบถามออนไลน์

กฤตภาคออนไลน์ : ห้องสมุดข่าวมติชน : Matichon Information Center

อักขราวิสุทธิ์

QRCODE Generator

ISO 9001

ARIT KPRU QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/

" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน "

11 ฐานข้อมูลใหม่!! 2018 ในสาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการและงานวิจัย และอื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2018 ผู้เช้าชม 441


จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2018 ผู้เช้าชม 90

จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดให้บริการฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก แล้ววันนี้ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและงานวิจัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  พัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้แพร่หลาย และเป็นการทำนุบำรุงและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ประกอบการศึกษา ค้นว้าทางวิชาการและงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 20-02-2018 ผู้เช้าชม 85

เปิดให้บริการฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก แล้ววันนี้ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและงานวิจัย

โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7

โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เผยแพร่เมื่อ 19-02-2018 ผู้เช้าชม 61

โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7

มีต่อ

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9"

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้เช้าชม 5,159

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม "การนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ"

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้เช้าชม 5,311

กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ"

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2017 ผู้เช้าชม 4,680

กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 

เผยแพร่เมื่อ 08-08-2017 ผู้เช้าชม 78

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

มีต่อ

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 

เผยแพร่เมื่อ 10-03-2018 ผู้เช้าชม 54

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง" วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องต้นสัก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านวิทยากร อาจารย์ทองสุข  มันตาทร

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2018 ผู้เช้าชม 33

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องดอกสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2018 ผู้เช้าชม 49

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้รางวัลซีไรต์ ปี 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้รางวัลซีไรต์ 2560 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 1-31 มีนาคม 2561 สามารถส่งผลงานได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2018 ผู้เช้าชม 46

กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้รางวัลซีไรต์ ปี 2560

มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561

องค์กรแห่งความสุข 4.0, วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ, วิจัยธุรกิจยุคใหม่, รัฐศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2018 ผู้เช้าชม 17

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 -9 มีนาคม 2561

สุดยอดคัมภีร์ไวยากรณ์จีน, มนุษย์กับสังคม = Man and Society , วิจัยธุรกิจยุคใหม่ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้เช้าชม 46

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 -9 มีนาคม 2561

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561

แนวทางการจัดศูนย์การเรียนปฐมวัย, เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ , การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ = Strategic management of technology , เพลงพื้นบ้านกับการสอนภาษาไทย 

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้เช้าชม 59

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561

รังสีวิทยาโรคของเบ้าตาและระบบการมองเห็น, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ, การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2018 ผู้เช้าชม 56

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561

มีต่อ

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 25-26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2018 ผู้เช้าชม 95

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

ปรับแต่งให้ SSL Certificate Domain ซึ่งจะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้เฉพาะDomain ในบ้างครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาการทำงานเมื่อมีการเรียกใช้ผ่าน IP Address แล้วไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ได้

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2018 ผู้เช้าชม 115

ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

คำอวยพรปีใหม่

รวมคำอวยพรปีใหม่ : Happy New Year

เผยแพร่เมื่อ 31-12-2017 ผู้เช้าชม 70

คำอวยพรปีใหม่

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภาฯ ท่านกรรมการสภา. ผู้บริหาร. คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ทุกฝ่าย และบัณฑิตทุกคน ที่ท่านให้กำลังใจ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตน ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ ทำให้การดำเนินการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ. 

เผยแพร่เมื่อ 11-11-2017 ผู้เช้าชม 91

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

มีต่อ

 • New
  จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

  จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

  จดหมายข่าวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

  จดหมายข่าวเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

  คลิก