แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน


สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน

เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์

เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์

สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน

เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503

เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th  ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th

KPRU ARIT ISO9001:2015