ARIT eBooks

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ผลงานวิชาการ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ที่เป็นองค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บรรณาธิการ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์

คณะบรรณาธิการ

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางกาญจนา จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี

บรรณารักษ์

นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล

บรรณารักษ์

นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี

บรรณารักษ์

นางอรวรรณ คชฤทธิ์

บรรณารักษ์

นางไพรัตน์ พวงผกา

บรรณารักษ์

ออกแบบ

นายวิจิตร โภคากร

บรรณารักษ์

กราฟิกดีไซน์

นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล

นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น


สำนักวิทยบริการฯ

เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์

เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503

เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th