๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


จำนวน 747 ข้อความ


ลำดับที่ : 547. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 17:53:28 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมยุรา แก้วศักดาคงมั่น 28

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 546. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 17:50:34 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า Mss Nidchakan Wongphanuwirot 28

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 545. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 17:45:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิตตราภร แซ่เตีย 27

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาดนตรี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 544. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 17:44:22 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน 25

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 543. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 17:25:47 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า จิราพัชร ตะวงษา 30

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 542. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 17:24:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐญา ปันโย 30

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 541. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 17:23:39 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐณิชา จักรสุข 25

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 540. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 17:17:51 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัตนาพร บุญวงค์ 24

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : .
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 539. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 17:17:42 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชนิดาภรณ์ ภาคสินธ์ 22

ตำแหน่ง : นักศึกษา​
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ​กำแพงเพชร​
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 538. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 17:15:19 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิรายุ การะเวก 29

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 537. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 17:12:31 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ดุจดาว พุฒลา 32

ตำแหน่ง : นางสาว
หน่วยงาน : นักศึ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 536. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 16:44:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเจนจิรา เกิดพงษ์ 25

ตำแหน่ง : นักวิการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 535. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 16:43:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรวุฒิ อินอำไพ 29

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : ไม่มี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 534. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 16:40:50 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนวัตน์ วัดเกลี้ยพงษ์ 33

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 533. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 16:39:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี 31

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 532. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 16:33:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นาวสาวพัฒน์รวี ศรีบุญ 25

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 531. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 16:22:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ นงลักษณ์ จิ๋วจู 32

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 530. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 16:15:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า วาริสา ขุนบุญ 24

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 529. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 16:08:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ 27

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : มรภ กพ แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 528. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 16:07:15 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายธานินทร์ มณีเขียว 27

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : อนุรักษ์พลังงาน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 527. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 16:02:43 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ฟลดา มโนมัย 28

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 526. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 16:00:22 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนงนุช ดวงอ่อน 22

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 525. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:50:45 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ 29

ตำแหน่ง : สถาปนิก
หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 524. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:50:26 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า รติกานต์ เรื่อศรีจันทร์ 21

ตำแหน่ง : สถาปนิก
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 523. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:46:46 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า รติกานต์ เรื่อศรีจันทร์ 27

ตำแหน่ง : สถาปนิก
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 522. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:39:33 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรีย์ คีรีชวลิต 30

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 521. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:38:35 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริทร ศิริคุณ 28

ตำแหน่ง : นักวิชศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 520. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:32:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า จิรพงศ์ ยืนยง 25

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมศิลปศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 519. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:29:55 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชูเกียรติ เนื้อไม้ 23

ตำแหน่ง : อาจารย์ ดร.
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 518. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:27:17 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธันย์ชนก ทองขาว 23

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 517. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:12:30 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยุภาพร โตสุข 24

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 516. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:10:56 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุรวิทย์ จิตรณรงค์ 22

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 515. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:10:50 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ 20

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 514. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:09:53 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สุวิมล ทุมนันท์ 19

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : ราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 513. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:56:49 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์ 12

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราขภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 512. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:54:57 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นาวสาวสุพัตรา ศรีบรรเทา 10

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 511. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:53:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธีรกานต์ เรียนตัน 15

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 510. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:48:32 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ 15

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 509. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:48:11 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 11

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 508. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:45:41 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อรไพลิน เทพยุหะ 12

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 507. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:45:29 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุษริน เมืองใจ 12

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 506. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:42:28 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร บัวคำ 10

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 505. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:41:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ปุณณดา ทรงอิทธิสุข 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 504. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:40:52 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธิดานุช ทิน้อย 11

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 503. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:40:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนะเม - 14

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 502. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:39:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ดาราษ ภูศักดิ์ 10

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 501. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:32:45 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.นิภัชราพร สภาพพร 16

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 500. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:28:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชญานันท์ กาฬภักดี 7

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 499. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:27:32 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ทิพเนตร อินทร์ประสิทธิ์ 11

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 498. วันที่ : 27 ก.ค. 2565 เวลา 14:23:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกษรินทร์ มโนมัย 12

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ