๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


จำนวน 747 ข้อความ


ลำดับที่ : 647. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:57:42 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชุติมา ทอสาร 30

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 646. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:53:33 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นฤมล ส่งต่าย 26

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : งานนการเงิน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 645. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:48:20 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นายการันต์ เจริญสุวรรณ นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา และครอบครัว 34

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 644. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:47:20 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิลาวรรณ จิตสนธิ 30

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 643. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:47:15 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกสุพีร โสทะ 29

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 642. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:47:00 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสร้อยสิรินทร์ จอมสังข์ 26

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 641. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:34:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางลำเพย สีเงิน 23

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านถนนน้ย
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 640. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:31:39 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อภิญญา แซ่ยั้ง 29

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 639. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:28:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางซ่อนกลิ่น ศุภกิจเจริญ 33

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 638. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:24:17 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพีรญา หิรัญวงค์ 23

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 637. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:15:32 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายวัลลภ บุญเกิด 23

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 636. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:09:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง 27

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 635. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:00:44 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฑาทิพย์ เหลืองวิเศษ 28

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 634. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 10:55:46 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายภานุมาศ นาเวช 22

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 633. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 10:42:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางนารถนรี เผื่องอิ่ม 31

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษย์ศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 632. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 10:35:12 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล 21

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 631. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 10:25:30 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายณะราทิ น้อยม่วง 24

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 630. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 10:09:47 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พัชรา ม่วงการ 29

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 629. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 10:05:19 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ธนัชพร หาได้ 25

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 628. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 09:59:49 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางชวิศา ตันติรถานนท์ 20

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 627. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 09:52:33 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ ดร.อัจฉรา ใจดี 21

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 626. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 09:51:11 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชุลีพร แสงสุวรรณ์ 28

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 625. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 09:45:45 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัสสร ศิศาริกรณ์ 20

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 624. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 09:44:58 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวนีย์ เกียรติพงศ์อรุณ 22

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 623. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 09:43:38 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชลี เกษสาคร 32

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : Long Live the king
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 622. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 09:40:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ 25

ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 621. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 09:28:17 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชนี รุ่งโรจน์ 19

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 620. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 09:08:27 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชสุดา อ้นศรี 19

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองแดน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 619. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 09:01:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลดาวัลย์ ตระการจรัสฟ้า 25

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 618. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 08:56:47 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 27

ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 617. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 08:53:55 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล 28

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 616. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 08:48:49 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชิต อ่อนเกษ 25

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 615. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 08:46:58 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธมลวรรณ สัตบุตร 23

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 614. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 08:46:05 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า กัญญารัตน์ คำมี 43

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 613. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 08:35:43 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนุสบา อินตาโสภี 27

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 612. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 08:32:35 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุมิษา สุขสิทธิ์ 20

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 611. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 08:28:10 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ 24

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 610. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 08:15:01 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว พิมพ์พิมล สุทธิพงศ์เกียรติ์ 24

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 609. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 07:48:17 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมณีรัตน์ วรรณทอง 17

ตำแหน่ง : นางสาว
หน่วยงาน : นักศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 608. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 07:47:27 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ 23

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 607. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 07:41:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ 21

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 606. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 07:34:11 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ประพล จิตคติ 20

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 605. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 07:33:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรวดี จิตคติ 12

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : ธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 604. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 07:32:49 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 14

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 603. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 07:30:28 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อำพร ถวัลย์สุขศรี 10

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 602. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 07:30:25 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย คงปรัชญา จันทรเสนา 10

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
หน่วยงาน : ร้านคงปรัชญาการค้า kpy shop
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 601. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 07:30:20 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว คุณัญญา นาคเมือง 14

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 600. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 07:27:53 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สายฟ้า ศิริไพบูลย์ 13

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 599. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 07:08:51 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเพชรลัดดา โตทิม 10

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพช่
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 598. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 06:51:35 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรรณิกา จันสายทอง 12

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ