มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ รายการ จำนวน(คน) สถิติรับชม(ครั้ง) สถิติเข้าร่วม(ครั้ง) ข้อมูล/ดาวน์โหลด
14. กิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 14,203 13,996 คลิก!!
13. กิจกรรม สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 0 0 0 คลิก!!
12. กิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 คลิก!!
11. กิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 0 คลิก!!
10. กิจกรรม สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 คลิก!!
9. กิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 คลิก!!
8. กิจกรรม มรภ.กพ. แม่สอด 0 0 0 คลิก!!
7. กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 คลิก!!
6. กิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 คลิก!!
5. กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 คลิก!!
4. กิจกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 คลิก!!
3. กิจกรรม วิทยาการจัดการ 0 0 0 คลิก!!
2. กิจกรรม คณะครุศาสตร์ 0 0 0 คลิก!!
1. กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0 2,204 2,286 คลิก!!