มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2566