มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

KPRUActivity2U เป็นระบบให้บริการสื่อมัลติมิเดียรูปแบบวิดีโอ โครงการ กิจกรรม และอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงาน โครงการ กิจกรรม และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้สะดวกยิ่งขึ้น KPRUActivity2U ให้บริการแก่ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป ใช้บริการได้ที่ KPRUActivity2U (https://arit.kpru.ac.th/ap/activity2u/)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้มีส่วนร่วม ผู้เสนอแนะ และผู้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบ

ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอขอบคุณ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทีมงาน

นางไพรัตน์ พวงผกา

บรรณารักษ์

นายภูเบศ มาศธนานันต์

นักวิชาการโสต

นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล

นักวิชาการโสต

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ