อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2567 72 360 Share


การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570

  วันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 และการทบทวนภาระงานหลักของหน่วยงาน Job Description สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2567 82 403 Share


กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567

     วันที่ 29 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ลานหน้าห้องเกียรติภูมิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2567 นำโดย ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2567 76 409 Share


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง 2567) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 โครงการ กิจกรรมที่ 2 ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2567 ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

     วันที่ 25 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง 2567) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 โครงการ กิจกรรมที่ 2 ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2567 ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2567 24 386 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร KPRU NOC