มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2582


บันทึกความร่วมมือ มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษา และยกระดับองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 11.00 น. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษา และยกระดับองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถานีตำรวจภูธรคลองลาน เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือฯ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน ด้านดิจิทัลและด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านอื่นๆ ฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://arit.kpru.ac.th/page_id/1343/TH
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.kpru.ac.th


ข้อเสนอแนะ

การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณรับทราบ ได้อ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 1)คําสงวนสิทธิ์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ(Disclaimer) https://arit.kpru.ac.th/sh/e6c7c2 2) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) https://arit.kpru.ac.th/sh/2c678e และยินยอม ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย