มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2582


กิจกรรม สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2566

กิจกรรม สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2566
พื้นที่ให้บริการ กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลค้นหาตัวเล่มวารสารวิชาการ ปฐมนิเทศการใช้งานโปรแกรมเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ
#Weekly Activity


ข้อเสนอแนะ

การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณรับทราบ ได้อ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 1)คําสงวนสิทธิ์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ(Disclaimer) https://arit.kpru.ac.th/sh/e6c7c2 2) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) https://arit.kpru.ac.th/sh/2c678e และยินยอม ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย