มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2582


แนะนำการให้บริการ งานบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้

งานบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนและท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก และภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การให้บริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักๆ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การส่งเสริมศักยภาพทางด้านบรรณารักษ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดและนำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ โดยได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแข่งขันด้านสารสนเทศของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้านบรรณารักษ์ มีดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเยาวชน ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยทางสำนักฯ ได้มีออกบูทร่วมกับงานศิลป์ในสวน ของจังหวัดกำแพงเพชร และจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนต่างๆ
2. กิจกรรมจัดระบบห้องสมุด ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายหรือตามหนังสือขอความอนุเคราะห์
3. กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการใช้บริการ

กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน ภาษาต่างประเทศ
1. จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน และคณะครู
2. โครงการออกค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน


ข้อเสนอแนะ

การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณรับทราบ ได้อ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 1)คําสงวนสิทธิ์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ(Disclaimer) https://arit.kpru.ac.th/sh/e6c7c2 2) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) https://arit.kpru.ac.th/sh/2c678e และยินยอม ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย