มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2582


ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ Digital Media

ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ (Digital Media)เป็นฐานข้อมูลสำหรับรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศมัลติมิเดีย ของงานโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเท่านั้น และเป็นแหล่งสารสนเทศ ประกอบการศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการ งานวิจัย และอื่นๆ ซึ่งวิดีโอที่จัดทำขึ้นนี้ มีขั้นตอน วิธีการการใช้ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย (Digital Media) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อเสนอแนะ

การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณรับทราบ ได้อ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 1)คําสงวนสิทธิ์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ(Disclaimer) https://arit.kpru.ac.th/sh/e6c7c2 2) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) https://arit.kpru.ac.th/sh/2c678e และยินยอม ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย