มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2582


WEEKLY Library Service สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน 2566

WEEKLY Library Service สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน 2566


ข้อเสนอแนะ

การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณรับทราบ ได้อ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 1)คําสงวนสิทธิ์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ(Disclaimer) https://arit.kpru.ac.th/sh/e6c7c2 2) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) https://arit.kpru.ac.th/sh/2c678e และยินยอม ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย