มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการ KPRUControl รุ่นที่ 1


รายชื่อผู้ลงทะเบียน จำนวน 12 / 30 รายการ

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล สถานะ ใบแจ้งชำระเงิน เอกสารชำระเงิน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นายกฤติเดช จินดาภัทร์

อาจารย์

รอการชำระเงิน พิมพ์ อัพโหลด
2. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ

ครู

รอการชำระเงิน พิมพ์ อัพโหลด
3. อบต.ไตรตรึงษ์ นางสาวชลาลัย ฤกษ์หร่าย

ผช.นักประชาสัมพันธ์

รอการชำระเงิน พิมพ์ อัพโหลด
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางสาวพจนีย์ ฉวีพัฒน์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

รอการชำระเงิน พิมพ์ อัพโหลด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู นายกฤษฎา ธวัชวงษ์

นักประชาสัมพันธ์

รอการชำระเงิน พิมพ์ อัพโหลด
6. โรงเรียนคณฑีพิทยาคม นายนพพล วิบูลวงค์

ครู

รอการชำระเงิน พิมพ์ อัพโหลด
7. องค์การบริหารส่วนตําบลบึงทับแรต น.ส.ณิภาภรรธน์ นันท์ธนาสรณ์

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

รอการชำระเงิน พิมพ์ อัพโหลด
8. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร นางอรวริศรา ดีสุขแสง

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว - -
9. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร นางสุดาทิพย์ แพรศรี

นักวิชาการภาษีชำนาญการ

ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว - -
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง นางสาวธรรมิกา เมืองทอง

เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.)

รอการชำระเงิน พิมพ์ อัพโหลด
11. กศน.อำเภอคลองลาน นายรามินทร์ มูลไธสง

ครู

รอการชำระเงิน พิมพ์ อัพโหลด
12.

รอการชำระเงิน พิมพ์ อัพโหลด